انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: سخنان الكساندر پوپ
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سخنان الكساندر پوپ 1

نویسنده و شاعر بریتانیاییطبیعت سراسر هنر است، امّا سرّ آن بر تو مکشوف نیست
اتفاق و تصادف، همه طرح و هدایت است که از دیده ها پنهان است
و ناموزونی ها، تمام هم آهنگی هاست که هنوز شناخته نشده است
و شر و بدی های جزیی در نظام کلْ همه خیر محض است
و علیرغم این عقل خطاکار
یک حقیقت چون آفتاب روشن است
و این است که هر چه هست، همه در جای خود نیکوست. الكساندر پوپخشم، گرفتن انتقام اشتباه دیگران از خودمان است.الكساندر پوپآن كه دروغی می گوید، نمی داند كه چه كار دشواری انجام می دهد؛ زیرا می بایست بیست دروغ دیگر نیز در ادامه آن دروغ اول از خود بگوید. الكساندر پوپاحمق ها تحسین می كنند و خردمندان تایید.الكساندر پوپانسان راستگو برجسته ترین اثر خداوند است.الكساندر پوپتفریح، همانا خوشبختی كسانی است كه قادر به تفكر نیستند.الكساندر پوپبا هر ناراحتی كوچك خشمگین شدن و به دیگران پریدن، نشانه غرور بی اندازه یا كم عقلی است. الکساندر پوپوضع و حال مردمان تنگ فكر به وضع و حال بطریهای تنگ دهان می ماند؛ هرچه كمتر در خود دارند، با سر و صدای بیشتری آن را به خارج پرتاب می كنند. الكساندر پوپانسان به دور از اشتباه و خطا است؛ بخشاینده خدا است.الكساندر پوپدانش كم خطرناك است، یا باید آب چشمه را تا قطره ی آخر بنوشید یا هرگز لب نزنید.الكساندر پوپاندیشه های ما در غرفه های بیشمار مغز با زنجیر ناپیدا به یكدیگر پیوسته اند. چون یكی از آنها بیدار شود، هزار تای دیگر نیز سر بر می دارند.الكساندر پوپبهترین راه برای اثبات صفای ذهنی ما نشان دادن خطاهای آن است؛ نهر آبی كه ناپاكیهای بستر خود را نمایش می دهد به ما می فهماند كه آب، پاك و صاف است.الکساندر پوپنظم، اولین قانون آسمانی است.الكساندر پوپ

منبع=http://jomalatziba.blogfa.com/