انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: سخنان اونوره دو بالزاك
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سخنان اونوره دو بالزاك 1

نویسنده و جامعه شناس فرانسویكمال زن در مادر بودن است. زنی كه مادر نباشد موجود ناقصی است. اونوره دو بالزاكمادر، یگانه موجودی است كه حقیقت عشق پاك را می شناسد. اونوره دو بالزاكبخشندگی را از گل بیاموز؛ زیرا حتی ته كفشی را كه لگدمالش می كند خوشبو می سازد.اونوره دو بالزاكحساسیت، عشق، تحمل و فداكاری، زندگی زن را تشكیل می دهد.اونوره دو بالزاكعشق، غریزه ی خاص خود را دارا است و می داند چگونه در قلبی نفوذ كند. اونوره دو بالزاكایده ها سرمایه ای هستند كه فقط وقتی به دست افراد با استعداد و نابغه می افتند، ثمربخش می شوند. اونوره دو بالزاكسنت در هنر به منزله ی كتاب الفبا است، اما جز این ارزشی ندارد.اونوره دو بالزاكهدر دادن زمان گرانبها ترین هزینه ها به شمار می رود.اونوره دو بالزاكاساس خوشبختی های مادی بر اعداد و ارقام بنا شده است.اونوره دو بالزاكازدواج های غیر متناسب مانند پارچه های ابریشمی و پشمی است كه سرانجام ابریشم، پشم را خواهد برید. اونوره دو بالزاكهیچ گاه در زندگی نمی توانید محبتی بهتر، بی پیرایه تر و حقیقی تر از محبت مادر خود بیابید. اونوره دو بالزاكدوست داشتن بدون امید، باز هم یك خوشبختی است. اونوره دو بالزاكعشق، سپیده دم ازدواج است و ازدواج، شامگاه عشق.اونوره دو بالزاكهنر سخن گفتن چیزی جز هنر زندگی كردن نیست.اونوره دو بالزاكسعادت بسته به كار و جسارت است. اونوره دو بالزاكهنرمند راستین باید طرفدار اصل هنر برای هنر باشد. اونوره دو بالزاكاستعداد بزرگ بدون اراده بزرگ وجود ندارد. اونوره دو بالزاكامید، بهترین پشتوانه و عالی ترین نقطه اتكاء است. همیشه امیدوار باشید و روح ناامیدی و یاس را از خود دور سازید.اونوره دو بالزاكخانه بدون زن، گورستان است. اونوره دو بالزاكوقتی زنها دوستمان می دارند، ما را از هر لحاظ به دیده عقل می نگرند؛ حتی جنایات ما را. ولی وقتی علاقه ای به ما نداشته باشند، ارزشی برای فضایل مان نیز قایل نمی شوند. اونوره دو بالزاكبزرگترین مانع بر سر راه ابراز اخلاص به دیگران، كنار نیامدن با خود است.اونوره دو بالزاكیك زن بدون عشق هیچ است؛ زیبایی بدون كامرانی پشیزی ارزش ندارد.اونوره دو بالزاكنابغه كسی است كه پیوسته افكارش را از قوه به فعل در می آورد. اونوره دو بالزاكاتلاف وقت، گرانترین خرجهاست.اونوره دو بالزاكعشق ورزیدن شغل بزرگی است. افرادی كه می خواهند به خوبی از عهده این كار برآیند، باید كاری جز این نكنند.اونوره دو بالزاكوظیفه هنر، پیروی از طبیعت نیست، بلكه بیان آن است.اونوره دو بالزاكزن خوش آیند و دوست داشتنی زنی است كه همه او را می بینند. به همین علت است كه هنرپیشگان این همه محبوبیت دارند.اونوره دو بالزاكبه همان میزان كه بقال به كاسبی علاقه دارد، هنرمند از معامله بیزار است.اونوره دو بالزاك

منبع=http://jomalatziba.blogfa.com/
کتابش خسته کنندس |: