انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: هان هیو جو در فيلم جديد CEST SI BON 2014
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


Han Hyo joo ﻗﺮﺍﺭﻩ Joo won ﺩﺭ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ C'est si bon ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻪ .

هان هیو جو  در فيلم جديد CEST SI BON 2014 1

 ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺍﻭ Sim Entertaiment ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻘﺶ ﺍﻭﻝ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺍﻻﻥ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ. ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ Han Hyo joo ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﻇﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻘﺶ ﺍﻭﻝ ﺯﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ . ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺍﻭ BH Entertainment ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ Han Hyo joo ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺍﺵ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﺯﯼﮐﻨﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺳﺖ .

C'est si bon گروه  ﻣﻮﺳﻘﯽ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﻫه ي  60 ﻭ 70 ﻣﯿﻼﺩﯼ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ،داستان  ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ Cho Young nam , Song Chang sik , Yoon Hyung joo , Lee Chang heeرا  ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ روايت مي كند . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏﯿﺮ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻭﺍﻗﻌيت  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
فکر نمی کنی کپی از تو گوگل کار اشتباهی باشه