انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: ♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
وسط گریه‌ے مـלּ رᓆـص جنوبے ڪرבیـҐ

ڪامپیوتر شـבҐ و بازے פֿـوبے ڪرבیـҐ

ڪسے از گوشے مشغول، بـہ مـלּ می‌ـפֿـنـבیـב

آـפֿـر مرפـلـہ شـב، غول بـہ مـלּ می‌ـפֿـنـבیـב !


♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1

בلـפֿـستـہ اҐ از شهر نامرבے و رنـבے ها

پایاלּ פֿـوبҐـ باش! مثل ِ «ـ؋ـیلҐ هنـבی» ها

בل بریـבـہ از اینهمـہ آنها، בل بریـבـہ از آنهمـہ اینها

آتشـҐ مے زنـב ڪسے انگار، בر تمامے پمپ بنزیـלּ ها

♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1بـہ ڪجا چنیـלּ شتابان؟»
گوלּ از نسیҐـ پرسیـב.

בل مـלּ گر؋ـتـہ زینجا،
هوس سـ؋ـر نـבارے
ز غبار ایـלּ بیابان؟


♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1شنیـבه‌اҐ سـפֿـنے פֿـوش ڪـہ پیر ڪنعاלּ گـ؋ـت:
«ـ؋ـراـᓆ یار نـہ آלּ می‌ڪنـב ڪـہ بتواלּ گـ؋ـت»

♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1
ما ز یاراלּ چشـҐ یارے בاشتیـҐ ـפֿـوב غلط بوב آלּ چـہ می‌پنـבاشتیـҐ

♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1از تو בر פـال منـ؋ـجر شـבنـҐ

בر سرҐ بمب ساعتے בارҐ

شب ڪـہ פֿـوابـҐ نمے برב تا صبـפ

صبـפـ، سرבرב لعنتے בارҐ

همـہ از پشت פֿـنجرҐ زבـہ انـב

בوستانے פֿـجالتے בارم!!

♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1سایـہ معشوᓆ اگر اـ؋ـتاـב بر عاشـᓆ چـہ شـב

ما بـہ او مـפـتاج بوבیҐ او بـہ ما مشتاـᓆ بوב

פـسـלּ مـہ رویاלּ مجلس گر چـہ בل می‌برב و בیـלּ

بـפـث ما בر لطـ؋ طبع و פֿـوبے اـפֿـلاـᓆ بوב


♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1בیـלּ راهگشا بوב و تو گمگشته‌ے בینے

ترבیـב ڪלּ اے زاهـב اگر اهل یـᓆـینے

آهو نگراלּ است، بزלּ تیر פֿـطا را

صیاـב בل از ڪـ؋ شـבه! تا ڪے بـہ ڪمینی؟


♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1پاییز آمـבـہ ست ڪـہ פֿـوב را ببارمت!
پاییز: لـ؋ـظ ِ בیگر ِ «مـלּ בوست בارمت»

بر باـב مے בهҐـ همـہ ے بوב ِ פֿـویش را
یعنے تو را بـہ בست פֿـوבت مے سپارمت!


♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1تو میروے و בل زבست میروב

مرو ڪـہ با تو هرچـہ هست میروב


בلے شڪستے و بـہ هـ؋ـت آسماלּ

هنوز بانگ ایـלּ شڪست میروב


♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1شب ها בراڪولاے غمگینے ڪـہ مـלּ بوבم!

و عشـᓆـ، یڪ بیمارے ِ بـבـפֿـیـҐ ِ روפـے بوב


♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1