انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: ﻧـَـــﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺁﮦ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ﻧـَـــﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺁﮦ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ 1
شـــب اســـت…
 
کلنــجـار مـیــروم بـا خـــودم
 
بـا دلتـنـگی هــایـم بـا قـلــب له شده ام با غـرور شکسته ام
 
ســراغـش را بگـیرم…نـگیرم…بگیـرم…نگیـرم…
 
نــزدیـک صـبـح اســت.. دل را بــه دریــا زدم…
 
مـشتــرک مــورد نـظــر در حــال مــکالمــه می باشــد…


ﻧـَـــﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺁﮦ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ 1
ﮔﺁ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻧــﺁﺯ ﻛـﺷـﻳﺩ
 
ﻧـَـــﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺁ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ
 
ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ اِﻧـﺗـﻅﺁﺭ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ
 
ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺩَﺭﺩ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ
 
ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻓـَـﺭﻳـﺁﺩ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ
 

ﺗـَـﻧﺁ ﺑـﺁﻳـَـﺩ دَﺳـﺕ ﻛـﺷــﻳﺩﻭ رَﻓـتــــــ


ﻧـَـــﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺁﮦ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ 1
 
گرمای تنت ارزانیه همان لاشخورها 
من سرمای تنهایی ام را به

گرمای هوست ترجیح میدهم


ﻧـَـــﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺁﮦ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ 1
 
بــه ســلامــتـیـه دفـتــر خــاطــراتــم ،
 
کـه هــر چـی بـنـویـسـم نـه مـی خـنـده نـه گــریـه مـیـکـنـه . . .
 
نـه پــوزخـنـد مـیـزنـه . . . نـه تــرحـم مـیـکـنـه . . .
 
نـه ســرزنـش . . . نـه نـصـیـحـت . . . نـه کـتـک . . .
 
امـا عـوضـش هــر وقـت مـیـگـیـرمـش تـو دسـتــام ،
 
بـاهــاش مـی خـنــدم . . . بـاهــاش گــریـه مـیـکـنـم . . .
 
بـه خــودم پــوزخـنـد مـی زنــم . . . یـه وقـتـایی تــرحــم مـی کـنـم
 
حـتی ســرزنـش . . . گـاهی نـصـیـحـت . . .
 
کـتـک کـه نـه ، امــا درس عـبــرتـاش بــدتــریــن تــو دهـنـیـاس . . .
 
بـه سـلامــتـیـه کاغــذای سـفـیـدش ،
 

که دل مـنـو هــم سـفـیــد و سـبـک مـیـکـنـه . . .


ﻧـَـــﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺁﮦ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ 1
 
حرفـــهایــی هستـنــــــد از "جنــــسِ شیـــــشه"
 
زود میشکننـــــــد ؛

امــّــــا نــاجـــــور می بُرنــــــد