انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: کسیـ دلشـــ(: برایمـ نسوزد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
اینجا حریم من است حریم قلب کوچکم!

قفس تنهایی من و حرف های ناگفته ام...

کسی دلش برایم نسوزد

من این قفس را دوس دارم و تنهایی ام را

تنهایی...

تنها اتفاق این روزهای من است...


کسیـ دلشـــ(: برایمـ نسوزد 1


می‌گویند :
 
برایت خواب‌های خوشی را آرزومندیم
 
مگر کسی وجود ندارد که بگوید
 
برایت واقعیتی خوش و زیبا آرزومندیم !
 
خواب زیبا به چه کارمان می‌آید
 
وقتی ما گرفتار بیداری دردناکی هستیم ..
کسیـ دلشـــ(: برایمـ نسوزد 1
سخت است درک کردن دختری که ؛
 
غم هایش را خودش میداند و دلــــــــش ...
 
که همــــــــه تنها لبخندهایش را میبینند ...
 
که حـــــــــــــــــــــــــسرت میخورند به خاطر شاد بودنش ...
 
به خاطر خنـــــــــــــده هایش ...
 
و هیچکس جز همان دختر نمیداند که چقدر تنـــــــــــهاست ...
 
که چقدر میترسد!
 
از باخــــــــــــــــــــــــتن ...
 
از اعتــــــــــــــــــــــماد بی حاصلش ...
 
از یخ زدن "احســـــــــــــــاس"


کسیـ دلشـــ(: برایمـ نسوزد 1خنده ام میگیرد…

وقتی پس از مدتها بی خبری،

بی آنکه سراغی از این دل بگیری…

می گویی دلم برایت تنگ است …

یا دلم را به بازی گرفته ای،

یا معنای واژه ها را خوب نمی دانی ؟

دلتنگی … ارزانی خودت،

من دیگر دلم را به خدا سپرده ام


کسیـ دلشـــ(: برایمـ نسوزد 1گـاهـی سـکــــــــــوت مـی آمـوزد :
بـودن ، هـمـیـشـه در فـریـــــــــاد نـیـسـت !
" اسـطـوره " شـدن ، یـعـنـی در عـیـن رفـتـن ، بـمــــــــانـی !
یـعـنـی بـاشـی یــــــــا نـبـاشـی
دوسـتـت داشـتـه بـاشـنـد و دلـتـنـگـتـــــــــ . . . شـونـد . . . !


کسیـ دلشـــ(: برایمـ نسوزد 1
 
♥ برایـم تنها چیز پرُمعنـی ، دوسـت داشـتن توسـت ! ♥


روزی میــرسَد.

بـــی هیــــچ خَبـــَـــری.

بــا کولـــــه بــــآر تَنهـــاییـَم.

دَـر جـــاده هــای بـی انتهــــای ایـن دنیــای عَجیـــــب.

راه خــــواهم افتـــــاد.

مَـــن کـــه غَریبـــــم.

چـــه فَــــرقی دارد کجـــــای ایـــن دنیــــــا بـاشــــم.

همــه جــــای جهــــان تنهـــــایی بــــا مَـــن است ..کسیـ دلشـــ(: برایمـ نسوزد 1

میفهمــم...

احســـاس آن دختـــرکــی را

کِــه دیـــد

عــروسـک 
آرزوهـــایـش را در دَسـت دُختـــر همســـایـِه...!

کسیـ دلشـــ(: برایمـ نسوزد 1
 
این روزها خســــتـــــــــه ام!

از دوری . .

از جاده های بی عبـــــوری که تــــــــــو را به من نمی رساند !

این روزها سخت محتاجــــم . . .

محتاج وجود تــــــــــو !

محتاج داشتنتــــــــــــــ . ..کسیـ دلشـــ(: برایمـ نسوزد 1کسیـ دلشـــ(: برایمـ نسوزد 1نمی دانـــــم باور می کنی یا نه
من از این زندگی
چیزهای زیادی نخواسته بودم. . .
تنها نگاهــت را
غمــت را
دلواپسی هایــت را می خواستم
چگونه می شود
کسی را دوســـت داشت
اما تــرک کرد
اصلا مگر می شود. . .؟!
باورکــــــن
من سطر به سطر این شعر را گریستــه ام
تا توانستم آن را بر کاغذ بیاورم
من از این زندگــی
چیزهای زیادی نخواستــه بودم
 
جز" تــــــــو "


کسیـ دلشـــ(: برایمـ نسوزد 1

برخی از تصاویر از : ماه فا