انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: اموزش یادگیری زبان کره ایی سری دوم
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
الفبا
نوشتار اصلی: هانگول
حروف صدادار:ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ
ㅏاین حرف صدای آ می‌دهد.
ㅑصدای یا می‌دهد
ㅓ این حرف صدایی بین ُ و آ کوتاه می‌دهد که بیشتر شبیه ُ است.
ㅕ این حرف صدای یُ می‌دهد که ُ آن مثل حرف قبلی تلفظ می‌شود
ㅗ این حرف صدای ُ می‌دهد که کمی به او کوتاه هم شبیه است
ㅛ این حرف صدای یُ می‌دهد اما ُ آن مثل حرف قبل تلفظ می‌شود
ㅜ این حرف صدای او کشیده (بلند) می‌دهد
ㅠ این حرف صدای یو می‌دهد که حرف و یا او آن مثل حرف قبل تلفظ می‌شود
ㅡ این حرف صدای او کوتاه می‌دهد
ㅣاین حرف صدای ای کشیده (بلند) می‌دهد
حروف بی صدا: ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㄱ این حرف صدای ک یا گ می‌دهد البته همراه با کلمه صدایش یعنی مثل این است که ما در زبان فارسی به ا به تنهایی می‌گوییم الف اما در هنگام کلمه مثل آب می‌گوییم آ
ㄴصدای ن می‌دهد.
ㄷصدای ت یا د می‌دهد
ㄹ صدای ر یا ل می‌دهد.
ㅁ صدای م می‌دهد
ㅂ این کلمه صدای ب یا پ می‌دهد
ㅅ این کلمه صدای س و ش می‌دهد
ㅇ این کلمه صدایی ندارد البته اول کلمه ولی در وسط کلمه خیر.
ㅈ این حرف صدای چ یا ج می‌دهد
ㅊاین حرف فقط صدای چ می‌دهد
ㅋ این حرف صدای ک می‌دهد
ㅌ این حرف صدای ت می‌دهد
ㅍ این حرف صدای پ می‌دهد
ㅎ این حرف صدای ه می‌دهد
................................................................................​................................................................................​...............................................................................
شنبه 토요일

یکشنبه 일요일
دوشنبه 월요일

سه شنبه 화요일

چهارشنبه 수요일

پنجشنبه 목요일

جمعه 금요일
................................................................................​................................................................................​...............................................................................
حالا چند تا جمله اموزش میدم

( اَنیانگ هَسِیُ ) سلام

식사하셨어요 ( شیکساهاشیاسّایُ ) عصر به خیر

안녕하세요 ( اَنیانگ هَسِیُ ) عصر به خیر (مؤدبانه )

? 잘 지내셨어요 ( چل چینه شیاسّایُ ) حال شماچطوره؟

? 잘 지내십니까 ( چَل چینه شینیگّا ) حال شما چطوره؟

너무) 감사합니다) ( نامو کامساهامنیدا ) خیلی از شما متشکرم

잘 지냅니다. 감사합니다 (چَل چینه نیدا ، کامساهامنیدا ) خوبم ، متشکرم

کُماپسِمنیدا ) متشکرم ) 고맙 습니다

잘 지냈어요 ( چل چینه سّایُ ) خوبم

?은/는요 ( اِنیُ / نِنیُ ) شما چطور؟

그저 그래요 (کِجاکِرٍیُ) خوب

안녕히 주무세요 ( اَنیانگهی چوموسِیُ ) شب به خیر

나중에 봬요 ( ناجونگِ بُعِیُ ) بعداً میبینمت

안녕히 가세요 / یا / 안녕히 계세요 ( اَنیانگهی کاسِیُ / یا / اَنیانگهی کِسِیُ )خداحافظ

안녕히 가십시오 ( اَنیانگهی کاشیپشییُ ) خداحافظ
................................................................................​................................................................................​...............................................................................امید وارم خوشتون بیاد سپاس لطفا Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin

ConfusedConfusedConfusedConfusedConfusedConfusedConfusedConfusedConfused