انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: من اگر کافر و بی دین و خرابم به تو چه؟...
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
مناظره امیرحسین اکبرپور و سیمین بهبهانی و میثم صفرپور و صادق ع
شعر زیر، یکی از بی نظیرترین اشعار فارسیست، که سیمین بهبهانی سروده و طرفداران بسیاری دارد
اما میثم صفرپور که با محتوای شعر مخالف بوده، در جواب سیمین بهبهانی جوابیه میسراید

سپس صادق.ع به دفاع از سیمین بهبهانی شعر جوابیه ای مینویسد

و در پایان امیرحسین اکبرپور(هابیل) دعوا را خاتمه میدهد، طولانیست، ولی به خواندنش می اَرزد*شعر سیمین بهبهانی*من اگر کافر و بی دین و خرابم؛ به تو چه؟؟؟

من اگر مست می و شرب و شرابم ؛ به توچه؟؟؟تو اگر مستعد نوحه و آهی٬ چه به من؟؟؟

من اگر عاشق سنتور و ربابم ؛ به تو چه؟؟؟تو اگر غرق نمازی٬چه کسی گفت چرا؟؟؟

من اگر وقت اذان غرقه به خوابم ؛ به تو چه؟؟؟تو اگر لایق الطاف خدایی٬ خوش باش.

من اگر مستحق خشم و عتابم ؛به تو چه؟؟؟دنیا گر چه سراب است به گفتار شما

من به جِد طالب این کهنه سرابم ؛به تو چه؟؟؟تو اگر بوی عرق میدهی از فرط خلوص!

و من ار رایحه ی مثل گلابم؛ به تو چه؟؟؟من اگر ریش٬ سه تیغ کرده ام از بهر ادب .

و اگر مونس این ژیلت و آبم ؛ به تو چه؟؟؟تو اگر جرعه خور باده کوثر هستی!

من اگر دُردکش باده ی نابم ؛ به تو چه؟؟؟تو اگر طالب حوری بهشتی٬ خب باش!

من اگر طالب معشوق شبابم ؛ به تو چه؟؟؟تو گر از ترس قیامت نکنی عیش عیان.

من اگر فارغ از روز حسابم ؛ به تو چه؟

*جوابیه میثم صفرپور به سیمین بهبهانی*

کفر و بی دینی ات ای یار , به ما مربوط است

بشنو این پند گهربار , به ما مربوط استتو که با لهو و لعب در پی مستی هستی

میکنی جمع گرفتار , به ما مربوط استبی خیالت بشوم بارش طوفان بلا

میرسد از درو دیوار , به ما مربوط استآنچه آمد به سر طایفه نوح نبی

میشود واقعه تکرار , به ما مربوط استمن اگر لایق الطاف خدایم , به تو چه؟

تو کنی جامعه بیمار , به ما مربوط استتو اگر می بخوری در پس خانه , چه به من؟

گر بیایی بر انظار , به ما مربوط استتو به این کوه گنه عامل شیطان گشتی

شده ای نوکر دربار به ما مربوط استگر نبندیم، برِ پوزه او قلاده

میدرد همچو سگ هار , به ما مربوط استگر تو سوراخ کنی کشتی این جامعه را

میشود غرق به ناچار به ما مربوط استمست کن لیک نبینم که تو مستی کردی

اربده , کوچه وبازار؟ به ما مربوط استتو که با چنگ و ربابت همه مردم را

میکنی مستعد نار , به ما مربوط استبه جهنم که خودت را بکشی در خانه

در خیابان بزنی دار به ما مربوط استدین من داده اجازه که دخالت بکنم

تا نبینم زتو آزار , به ما مربوط استامر معروف کنم , نهی زمنکر بپذیر

تا ابد , ترمز اشرار , به ما مربوط است*حالا بشنوید جواب صادق .ع به میثم صفرپور*

بشنو این شعر، صفرپور ،به تو مربوط است

لحن تند و کمی ناجور، به تو مربوط استکفر و بی دینیِ سیمین و من و آن، چه به تو؟

شهوتِ زاهدِ مغرور، به تو مربوط استاگر از ساز نداری دل خوش، خب تو نرقص

رقصِ با سازِ خودت جور، به تو مربوط استمستی و عیش و کمی باده تو را حاجت نیست

کِیف با منقل و بافور ، به تو مربوط است

اگر از شعر رسد بارش طوفان بلا

مُردن و خفتنِ در گور، به تو مربوط استقصه ی نوح نبی، وَهمِ قشنگیست ولی...

قصه ی "هاله ای از نور"، به تو مربوط است"ریش در ریش به اندیشه ی ما زخم زدید"

ملّتی گُنگ و کَر و کور،به تو مربوط استتو اگر لایق الطاف خدایی ،خوش باش

باغ و فاحِشکده ی حور،به تو مربوط استدر و دربار که دستِ تو و همکیشان است

نوکر و ناظر و منظور، به تو مربوط استتو دم از پوزه و قلّاده زدی؟ شرمت باد

پوزه و گرمیِ آخور، به تو مربوط استچهارده قرن شده کشتیِ این جامعه غرق

قایقِ صید و پُر از تور، به تو مربوط استمیکنم مست ببینی که چه بی آزارم

اذیت و اربده و زور، به تو مربوط استتو که بیزار ز چنگی و ربابی ، چه به من؟

به عزا ، عرعرِ شیپور، به تو مربوط استمن اگر خانه بمیرم چه به تو؟ ...در کوچه...

کُشتن مردمِ رنجور ، به تو مربوط استدین تو داده اجازه که دخالت بکنی؟؟؟

دخل در مقبره و گور، به تو مربوط استامرِ معروفِ،تو از جاهلی و نادانیست

رسمِ اعراب شَل و کور ، به تو مربوط است*و این هم جواب امیرحسین اکبرپور (هابیل) به این سه نفر برای پایان دادن به دعوا*دوستان جنگ و جدل کافیست، دعوا نکنید

اختلاف یک امر جاریست، دعوا نکنیدو نشستید برِ دعوا برای اختلاف؟

آخر این دیگر چه کاریست؟ دعوا نکنیدکه نباید گفت سیمین منکر دینش شده

حق دهید،اندکی شاکیست، دعوا نکنیداو که منکر نشده دین و خدایش را ولی

این فقط دِق و دلِ خالیست، دعوا نکنیدهرچه میخواهد دل تنگت بگو را دیدی؟

از همین مساله حاکیست، دعوا نکنیدپس تو ای میثم چفیه سر کن و راهی برو

که خودت فکر میکنی عالیست، دعوا نکنیدو تو ای صادق، تو ای آتش بیاره معرکه

این جدل ها همچنان باقیست،دعوا نکنیدو اگر باز هم بخواهید من وساطت بکنم

پس جواب من: آی اَم ساریست، دعوا نکنید
این آخریه هم شعر کودکستان سروده خودش رو قاطی کرده!  Big Grin
منتقل شد