انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: متن تلفظ آهنگ Euphoria از جونگ کوکی bts
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
~~~
نُ نِن نه سالمه داشی دن هِبی
اورین شی چُل نه گومدوری چه ریم
مورِگِسو ای گامچُنگی مون چی
هُگ شی یوگیدو گومسُگین گُن چی

گومون ساماگی پو رِن شین گی رو
نه آن گیپون گُ سِ a priori
سومی ماگ هیل دِشی هِنگ بوک هه جیو
جو بیون هی جُم جُم دُ تو میون هه جیو

جُگی مُل لی سُ باداگا دِر ریو
گومول گُن نُ سُ سوپول نُ مُرُ
سُنمیونگ هه جینِن گِ گُسِرُ گا
Take my hands now
You are the cause of my euphoria

Euphoria

Take my hands now
You are the cause of my euphoria

Euphoria

Close the door now
When I’m with you I’m in utopia

نُدو ناچُرُم
جی وُ جین گومِر چاجا هه مِسُرگا
اونمیونگ گاتِن هِنهان مالگان دارلا
آپِن نُ عه نونبیچی ناوا گاتِن گُسِر بونِن گُر
Won’t you please stay in dreams

جُگی مُل لی سُ باداگا دِر ریو
گومول گُن نُ سُ سوپول نُ مُرُ
سُنمیونگ هه جینِن گِ گُسِرُ گا
Take my hands now
You are the cause of my euphoria

Euphoria

Take my hands now
You are the cause of my euphoria

موره باداگی گارلا جین ده دُ
گِ نوگا ای سه گیول هِندِ رُدُ
جابِن سُن جُلده نُه جی مالاچو
چِبَل گومِ سُ گه عه ناجی ما

جُگی مُل لی سُ باداگا دِر ریو
گومول گُن نُ سُ سوپول نُ مُرُ
(چِبَل گومِ سُ گه عه ناجی ما)
سُنمیونگ هه جینِن گِ گُسِرُ گا
Take my hands now
You are the cause of my euphoria

Euphoria

Take my hands now
You are the cause of my euphoria

Euphoria

Close the door now
When I’m with you I’m in utopia
...