انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: تلفظِ آهنگِ I'M FINE از bts
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
شیریدُرُک پُرِن هانُل آرا نون تو
هِمپوک سُداجینُن هِساری وال اُجیرُپگِ هه
هَنکُت سومی چُرُگو شیمجانگُن تیویو
نِکِجیو نِمو شیپگه نا سارا ایدانون گُل

گنچانا اوریگا آنیودو
سِلپومی نال جی وُدو
مُکگرومِن تو کیگو
نا گُدوپِسنُن گوم سوگیودُ
هان اُپشی گوگیوجیگُ
نالگُنِن جیجگیوجیگو
اُنجِنگا نِگا نِگا آنیگِ دُندالجیُدو
گِنچانا اوجیک نامانی نای گو وونیجانا
مُدِن گُرُمگُریرو جُلدا جوکجی آنگو سارا
هَو آر یو دویین؟آیم فاین
نِ هانِرِن مالکا
مُدِن آپومدُریو سِی گودبای
جال گا

چاگُن نِ شیمجانگِن
نُل بورونِن بوبِل ایجوجیمان
اُرُپجی آنهِن گُل گِنچانا گِنچانا
گامگامهان بان اُدومِن
جامدِن گومول هِندرو نُهجیمان
دوریوپجی آنهِن گُل گِنچانا گِنچانا

آیم فیلینگ جاست فاین فاین فاین
ایجِن نویی سونِل نوهولگُ
آی نو آیم آل ماین ماین ماین
کاز آیم جاست فاین
آیم فیلینگ جاست فاین فاین فاین
دو ایسانگِن سولپوجی آنهِلا
آی کود سی ده سان شاین شاین شاین
کاز آیم جاست فاین،جاست فاین

آیم جاست فاین نِ آپوم دا
ایگیونِل سو ایسو نو اوپشی نا
آین جاست فاین گوکجونگ ما
ایجِن اوسِل سو ایگو
نه مُکسورین مُدو آرا جونیگا

آیم سو فاین،یو سو فاین
سولپومگا سانگچونِن مُدو دا
ایمی جیناگان چُگی داسُنی
اوسومیو بونِجوجاگو وی سو فاین
آیم سو فاین،وی سو فاین
اوریدُل میرانِن گیپومَن
گادوکهال تِنب گوکجونگُن جُبودُن چا
ایجِن جولگیو سوگُهاسِیو وی سو فاین

چاگُن نِ شیمجانگِن
نُل بورونِن بوبِل ایجوجیمان
اُرُپجی آنهِن گُل گِنچانا گِنچانا
گامگامهان بان اُدومِن
جامدِن گومول هِندرو نُهجیمان
دوریوپجی آنهِن گُل گِنچانا گِنچانا

آیم فیلینگ جاست فاین فاین فاین
ایجِن نویی سونِل نوهولگُ
آی نو آیم آل ماین ماین ماین
کاز آیم جاست فاین
آیم فیلینگ جاست فاین فاین فاین
دو ایسانگِن سولپوجی آنهِلا
آی کود سی ده سان شاین شاین شاین
کاز آیم جاست فاین،جاست فاین

هُکشی
نِگدو بوییلگا
ای سوسانهان دالبیچی
نِگدو دولیگا
ای هوییمیان مریگا

آیم فیلینگ جاست فاین فاین فاین
هُنجاسورادو اُچیوبوگِسو
دُپوریدُل ای آکمونگِ
جومونِل گورُ
آیم فیلینگ جاست فاین فاین فاین
میُت بونیرادو دونُبوگِسو
تو داشی سوروجیندادو
نان گِنچانا

آیم فیلینگ جاست فاین فاین فاین
هُنجاسورادو اُچیوبوگِسو
دُپوریدُل ای آکمونگِ
جومونِل گورُ
آیم فیلینگ جاست فاین فاین فاین
میُت بونیرادو دونُبوگِسو
تو داشی سوروجیندادو
نان گِنچانا

آیم فاین
آیم فاین