انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: متن تلفظ آهنگ Not Today از bts
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
آل دی آندرداگز این د وورلد
عه دی می کام ون وی لوز
بات ایت ایز نات تودی
تودی وی فایت
نو نات تودی
اونجنگا کوچون جیگتجی
بات نو نات تودی
گو ته گا اونورون انی جی
نو نو نات تودی
آجیگون جوک گین
تو گود دی
نو نو نات تودی
نونونو نات تودی
گوره اورینن اکسترا
بات استیل پارت اف دیس وورلد
اکسترا پلاس اوردینری
گوتو بیول گو انیا
اونرون جولده جوکجی مارا
بیچین اودومول تولکو ناگا
سه سه سانگ نودو وونهه
بیبی یس ای وان ایت
ناراگال سو اوبسوم دیو
تودی وی ویل سروایو
تیوگال سو اوبشی گورو
تودی وی ویل سروایو
گوروگال سو اوبسوم گیو
گیو سورادو گیر آپ
گیونا چونگ جوجون بالسا
نات نات تودی نات نات تودی
بپسه دورا دا هندز
چینگو دورا دا هندز اپ
نارول میتندامیون هندز آپ
چونگ جاجون بالسا
جوکجی انا موتجی مارا
سوری جیلو نات نات تودی
گولچی مارا اولجی انا
سونول دورو نات نات تودی
هی نات نات تودی ×3
چونگ جاجون بالسا
تو هات سونگونگول دابلن
تو هات چاترول دومبلین
تو های وی آن ترومپلین
تو های نوگا جوم مومچوگیل
اورین هل سوگا ابسوتندا شالپه
سوروگا سورول جونبو میدوتگیه
وات یو سی یه
نات تودی یه
اونورون ان جوگو جولده یه
نویه گیوته نارول میدو
توگدر وی وونت دای
نایه گیوته نورول میدو
توگدر وی وونت دای
همکرانون مارول میدو
بنگتنیران گول میدو (میدو)
گیونا چونگ جاجون بالسا

نات نات تودی×2
بپسه دورا دا هندز آپ
چینگودورا دا هندز آپ
نارول میتندامیون هندز آپ
چونگ جاجون بالسا

جوکجی انا موتجی مارا سوری جیلو نات نات تودی
گولچی مارا اولجی انا سونول دورو نات نات تودی
هی نات نات تودی×3
چونگ جاجون بالسا

Throw it up! Throw it up!
نی نون سوگه دوریوم تایی نون بوریو
Break it up! Break it up!
نول گادنون یوری چونجانگ تایین بوسو
Turn it up! (turn it up!)
Burn it up! (burn it up!)
سونگنیه ناکاجی
موروپ گولچی ما مونو جیجیما
That’s (do) not today!

نات نات تودی×2
بپسه دورا دا هندز آپ
چینگودورا دا هندز آپ
نارول میتندامیون هندز آپ
چونگ جاجون بالسا

جوکجی انا موتجی مارا سوری جیلو نات نات تودی
گولچی مارا اولجی انا سونول دورو نات نات تودی
هی نات نات تودی×3
چونگ جاجون بالسا
نات نات تودی×3
چونگ جاجون بالسا
منبع

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
http://koreanlovestar4.blog.ir