انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: متن تلفظ آهنگ Mic Drop از bts
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
متن تلفظ آهنگ Mic drop?
یِه نوگا نهِ سوجو دوروبدِه
ای دونت کِر مایکو جابوم گوم سوجو یوروت پِه
بوروک هه جال موت ایگون گوتول سوتوکی یورو گِه
گودوپ هِه سو شیبوجولگِه سوتا اِیه جونیوگِه
وُرلد بزینس (بنگ بنگ) هه کشیم
سوبه ایلسنی (کلیک کلیک) ماجین
مانجی امجی ای کلاس گاچیل مانگیک
جون هیونگی اَکچین بانچیک
مایک مایک بانجی
مایک مایک بانجی
برِیت لایت جون جین
مانگال گو گاتاگِتجیمان آیم فاین ساری
میانه بیلبورد
میانه وُرلد واید
آدِری نوم جالاگاسا میانه اوما
داشین هِه جو نیگا موتان هیودو
اُوری کنسسوتو جولدهِه اوپسو پودو
ای دو ایت ، ای دو ایت نون ماتوپنون راتاتویی
هوک به گا اپودامیون گوسوهِه
سو ایت
دید یو سی مای بَگ؟
دید یو سی مای بَگ؟
توروپیدولو به گی گادوک هه
هَو یو ثینک بَوت دَد؟
هَو یو ثینک بَوت دَد؟
هیتر دوروم بولسو هاگول تو
ایمی وانگومبیت وانگومبیت نایه سونگ گونگ
ایم سو فایرین فایرین سونگ وا بونگ سونگ
نونون وانگوپی وانگوپی دومانگ سیونگ سیونگ
هَو یو دِر؟ هَو یو دِر؟ هَو یو دِر؟
نه سونه توروپی اِ نومو مانا
نومو هیویی نه دو سونی موجالا
(مایک دراپ)
(مایک دراپ)
بل بل جوشیم نونه مَل مَل جوشیم
لالی دادی اِ نومو باپا
نومو بیزی نه اونمومی موجالا
(مایک دراپ)
(مایک دراپ)
بل بل جوشیم نونه مل مل جوشیم
ایگو وانجون نه گولجا
ساپیلگی جونگ آه
وانس اپون اِ تایم
ایزوبوهِوا فلای
نی هیونشیرول بارا سِه سِمتونگ
جیگوم جونگودو نَن گِه اِنگبوک
ابونِن اونو نارا گا
بی هِنگی کیوت سیگنال تا
یه ایم آن دِ ماونتین
یه ایم آن دِ بَی
مودا ایسو تالجین
مایک دراپ بیم
دید یو سی مای بَگ؟
دید یو سی مای بَگ؟
توروپیدولو به گی گادوک هه
هَو یو ثینک بَوت دَد؟
هَو یو ثینک بَوت دَد؟
هیتر دوروم بولسو هاگول تو
ایمی وانگومبیت وانگومبیت نایه سونگ گونگ
ایم سو فایرین فایرین سونگ وا بونگ سونگ
نونون وانگوپی وانگوپی دومانگ سیونگ سیونگ
هَو یو دِر؟ هَو یو دِر؟ هَو یو دِر؟
نه سونه توروپی اِ نومو مانا
نومو هیویی نه دو سونی موجالا
(مایک دراپ)
(مایک دراپ)
بل بل جوشیم نونه مَل مَل جوشیم
لالی دادی اِ نومو باپا
نومو بیزی نه اونمومی موجالا
(مایک دراپ)
(مایک دراپ)
بل بل جوشیم نونه مل مل جوشیم
هِیترز گان هِیت
پلِیرز گان پلِی
لیو اِ لایف مَن
گود لاک
دو بول ایل اوپسو ماجیماک اینسایا
هال مالدو اوپسو سَگ وادو هاجیما
دو بول ایل اوپسو ماجیماک اینسایا
هال مالدو اوپسو سَگ وادو هاجیما
جال با نون گو گول ناجی
اورین تَک سا ماچی کولاجی
نویه گانگ ماک گامجاک نولاجی
کِه کِه پومناجی
پو پو پومناجی


منبع

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
http://koreanlovestar4.blog.ir