انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: معنی حکایت صفحه ۲۹ فارسی نهم
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
به نام الله


معنی حکایت صفحه ۲۹ فارسی نهم 1

روزی پادشاهی برای گردش کردن به دشت و صحرا رفت
باغبان پیر و سالخوده ای رادید که مشغول کاشتن نهال بود
پادشاه گفت:
ای پیرمرد در ایام پیری و از پای افتادگی به یاد جوانی افتادی؟
زمان آن رسیده که دست از کارای مادی برداری و کار نیک انجام بدی تا به بهشت بروی
تو در این سن نباید بفکر طمع و مال دنیا باشی
تو درختی که امروز بکاری را نمیتوانی میوه آن را بخوری یعنی انقدر عمر نمیکنی
باغبان پیر گفت دیگران زحمت کشیدند و ما از زحمت انها بهره بردیم حال ما بکاریم تا دیگران استفاده ببرند.