انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: متن و ترجمه اهنگ Telepathy از بی تی اس
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
매번 같은 하루들 중에 (들 중에)

بینِ این روزای تکراری너를 만날 때 가장 난 행복해 (행복해)

وقتی تورو میبینم خوشحال ترینم매번 다른 일상들 속에 (들 속에)

همیشه حتی توی روزای متفاوت زندگیم너란 사람은 내게 가장 특별해 (특별해)

تو برام خاص ترینی별일은 없지 (없지)

اتفاق زیادی نیوفتاده، نه؟예, 아픈 곳은 없겠지

تو که مریض نشدی، نه؟난 요즘에 글쎄 (글쎄)

دقیقا نمیدونم음, 붕 떠 버린 것 같아

فکر میکنم معلقم예, 많은 시간 덕에 (덕에)

به لطف اون مدت예, 이런 노랠 쓰네 (쓰네)

اینجور آهنگی داره نوشته میشه예, 이건 너를 위한 노래 (노래)

این آهنگ برای توئه예, 노래 (노래) 예, 노래 ay

آره آهنگ، آره آهنگ자 떠나자 푸른 바다로

بیابریم به دریای آبی우리가 함께 뛰어놀던 저 푸른 바다로

همون دریایی که باهمدیگه به سمتش میدویدیم괜한 걱정들은 잠시 (잠시)

نگرانی های بیخود رو یک دیقه کنار بزار내려놓은 채로 잠시 (잠시)

یه لحظه رهاشون کن우리끼리 즐겨보자 함께 추억하는 푸른 바다 한가운데 작은 섬

از باهم بودنمون لذت ببریم، همدیگه رو بیاد بیاریم جزیره کوچیک

وسط دریای آبی비록 지금은 멀어졌어도

حتی الان هم که خیلی دوریم우리 마음만은 똑같잖아

اما احساساتمون مثل همه내 곁에 네가 없어도 예

هرچند تو کنارم نیستی네 곁에 내가 없어도 예

رچند من کنارت نیستم우린 함께인 걸 다 알잖아

ولی میدونی که بازم باهمدیگه ایم매번 같은 하루들 중에 (들 중에)

بینِ این روزای تکراری너를 만날 때 가장 난 행복해 (행복해)

وقتی تورو میبینم خوشحال ترینم매번 다른 일상들 속에 (들 속에)

همیشه حتی توی روزای متفاوت زندگیم너란 사람은 내게 가장 특별해 (특별해)

تو برام خاص ترینی아침 들풀처럼 일어나 (예)

من مثل چمن های صبح بیدار شدم거울처럼 난 너를 확인 (예)

مثل یه آینه تورو چک کردم눈꼽 대신 너만 묻었다 잔뜩 또 무겁다 멍 많은 무르팍이 (예)

الان بجا اینکه چشمام خواب داشته باشه،تو درِشون جریان

داری،دوباره یه حس سنگینی داره، زانوهام پر از کبودیه거릴 거닐며 생각해 이 별이 허락해 주는 우리의 거리

همینطور که در خیابون ها قدم میزنم، به خیابون هایی فکر میکنم که

ستاره ها برای ما کنار گذاشتن(Oh) Oh, can I be your Bibilly Hills

(اوه)اوه،میتونم برات تپه های بایبیلی باشم (تکیه گاهت باشم)Like you did the same to me (baby)

دقیقا مثل کاری که تو باهام کردی (عزیزم)너무 빠른 건 조금 위험해

اگه خیلی سریع باشه، میتونه خطرناک بشه너무 느린 건 조금 지루해

خیلی کُند بودن هم کسل کننده ست너무 빠르지도 않게 (해이)

نه خیلی سریع또는 느리지도 않게 (오)

نه خیلی کُند우리의 속도에 맞춰 가보자고 이건 꽤나 긴 즐거운 롤러코스터

بیا با سرعت خودمون پیش بریم، این یه ترن هوایی طولانی و هیجان

انگیزه비록 지금은 멀어졌어도

حتی الان هم که خیلی دوریم우리 마음만은 똑같잖아

اما احساساتمون مثل همه내 곁에 네가 없어도 예

هرچند تو کنارم نیستی네 곁에 내가 없어도 예

رچند من کنارت نیستم우린 함께인 걸 다 알잖아

ولی میدونی که بازم باهمدیگه ایم매번 같은 하루들 중에 (들 중에)

بینِ این روزای تکراری너를 만날 때 가장 난 행복해 (행복해)

وقتی تورو میبینم خوشحال ترینم매번 다른 일상들 속에 (들 속에)

همیشه حتی توی روزای متفاوت زندگیم너란 사람은 내게 가장 특별해 (특별해)

تو برام خاص ترینی