انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: متن و ترجمه اهنگ بمان ( Stay )از بی تی اس
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
꿈이었을까 널 본 것 같아

اون یه رویا بود؟ احساس میکنم که دیدمت눈뜨면 다시 아무도 없는 방

وقتی چشمهام رو باز میکنم، دوباره یه اتاق خالیه가만히 난 주문을 걸어

به آرومی یه طلسم میخونم그 어느 때보다 크게 뛰는 heart

با قلبی که بلندتر از همیشه میتپه이 순간 우리 언제라도 어디 있대도

در این لحظه، هرجا که هست، هر جا که باشیمTogether, wherever, yeah (wherever, yeah)

باهمیم، همه جا (همه جا، آره)반복도 복인 것 같아 나도 모르겠어 나의 속을 (uh-huh)

فکر میکنم تکرار هم خودش یک نعمته، حتی من هم احساسات درونیم رو نمیشناسم널 볼 순 없을까 가만히 모아보네 두 손을 (uh-huh)

به آرومی، سعی میکنم دستهام رو قفل نگهدارم변하지 않는 내일 미친놈처럼 I keep sayin'

فردایی که قرار نیست تغییر کنه، مثل یه آدم دیوونه، هی تکرار میکنمWherever you are, I know you always...

هرجا که هستی میدونمStay (저 구름이 지나간 자리에)

تو همیشه میمونی (جایی که ابرها میان و میرن)Stay (마른 입술로 너에게 말해)

تو همیشه میمونی (با لبهای خشکم بهت میگم)Stay, stay, stay, stay (always)

بمون، بمون، بمون، بمون ... (همیشه)Yeah, I know you always stay

آره میدونم که تا همیشه میمونیYeah, I know you always stay

آره میدونم که تا همیشه میمونیYeah, I know you always stay

آره میدونم که تا همیشه میمونی찬란한 오늘의 (oh-oh-oh-oh)

این روز درخشان (اوه اوه اوه اوه)그 모두를 위해, hey, yeah

برای همه ی آدمها، هی، آرهOh, every night and day (oh-oh-oh-oh)

اوه، هر شب و هر روز (اوه اوه اوه اوه)Yeah, I know you always stay

آره میدونم که تا همیشه میمونی바로 지금 난 널 생각해 니가 어디에 있던지

درست تو این لحظه، بهت فکر میکنم، به این که کجایی그게 뭐가 중요해, we connect to 7G

اصلا مهم نیست، ما به اینترنت 7G وصل میشیمIt ain't the end of the world, the present, it shine like a

pearl

دنیا که به آخر نرسیده، زمان حال مثل یه مروارید میدرخشه이건 몇 파동에 불과 하지만 내가 널 바꿔놓을 거야

فقط با چند تا موج، تو رو تغییر میدم가만히 난 주문을 걸어

به آرومی یه طلسم میخونم그 어느 때보다 밝게 보이는 star

ستاره ای که درخشان تر از همیشه میتابه

이 순간 우린 언제라도 어디 있대도

توی این لحظه، هرجا که هست، هر جا که هستیمWherever you are, I know you always...

هرجا که هستی میدونمStay (저 바람이 지나간 바다에)

تو همیشه میمونی (تو دریایی که اون باد وزید)Stay (굳은 입술로 네게 말을 해)

بمون با لب های خشکم بهت میگمStay, stay, stay, stay (always)

بمون، بمون، بمون، بمون ... (همیشه)Yeah, I know you always stay

اره میدونم که تا همیشه میمونیYeah, I know you always stay

آره میدونم که تا همیشه میمونیYeah, I know you always stay

آره میدونم که تا همیشه میمونی찬란한 오늘의 (oh-oh-oh-oh)

این روز درخشان (اوه اوه اوه اوه)그 모두를 위해, hey, yeah

برای همه ی آدمها، هی، آرهOh, every night and day (oh-oh-oh-oh)

اوه، هر شب و هر روز (اوه اوه اوه اوه)Yeah, I know you always stay

اره میدونم که تا همیشه میمونی찬바람이 불어와

باد سردی به طرف من میوزه손 내밀어 네 숨결을 느껴

دستم رو دراز میکنم و نفس تو رو حس میکنم눈 감은 어느새

با چشمهای بسته، قبل این که بفهمیم چی شد우린 함께인 걸

ما به هم رسیدیم