انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: رزم ویروس و رستم
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
کنون رزم ویروس و رستم شنو
دگرها شنیدستی این هم شنو
که اسفندیارش یکی دیسک داد
بگفتابه رستم که اي نیک زاد
در این دیسک یکی باشد فایل ناب
که بگرفتم من ازسایت افراسیاب
برو خرمی کن بدین دیسک هان
که هم نون و هم أب باشد درأن
تهمتن روان شد سوي خانه اش
شتابان به دیدار رایانه اش
دگر صبر و أرام و طاقت نداشت
و أن دیسک را در درایوش گذاشت
نکرد هیج صبرو نداد هیج لفت
یکی هم کپی از همان دیسک گرفت
به ناگه چنان سیستمش هنگ کرد
که رستم در آن ماند مبهوت و منگ
تهمتن کلافه شد و داد زد
ز بخت بد خویش فریاد زد
چو تهمینه فریاد رستم شنود
بیامد که لیسانس رایانه بود
بدو گفت رستم همه مشکلش
وز آن دیسک و برنامه ي قابلش
چو رستم بدو داد قیچی و ریش
یکی دیسک بوتیبل آورد پیش
به ناگه یکی رمز ویروس یافت
پی حفظ امضاي ایشان شتافت
به خاك اندر افکند ویروس را
تهمتن به رایانه زد بوسه را
چنین زد لگد تهمینه بر شوهرش
که جار شد خون از سرواز برش
ممنونم
ممنون خوب بود...
ممنون رزم ویروس و رستم 1

رزم ویروس و رستم 1
ممنون