انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: دشواری راه عشق _قرابت معنایی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
دشواری راه عشق _قرابت معنایی 1


موضوع :دشواری راه عشق در شعر حافظ

ابیات هم مفهوم:

۱-الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها
هیپوگرام: عشق آسان نمود ولی افتاد مشکل ها

۲-راهی ست راه عشق که هیچش کناره نیست
آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست
هیپوگرام:در عشق جز انکه جان سپارند چاره نیست

۳-شیر در بادیه عشق تو روباه شود
آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست
هیپوگرام:شیر در بادیه عشق روباه شود

۴-اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند
درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد
هیپوگرام:درد عشق جگرسوز دوایی دارد

۵-فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست
کجاست شیردلی کز بلا نپرهیزد
هیپوگرام:بیبان عشق دام بلاست

۶-طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل
بیفتد آن که در این راه با شتاب رود
هیپوگرام:طریق عشق پرآشوب است

۷_عشقبازی کار بازی نیست ای دل سر بباز
زان که گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس
هیپوگرام:در عشق بازی سر باید ببازی

۸-تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول
آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل
هیپوگرام: در تحصیل عشق جانم بسوخت