انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: خلاصه درس سوم دینی یازدهم
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
خلاصه درس سوم پایه یازدهم


معجزهٔ انبیاء سند حقانیت آنها

ویژگی های معجزهٔ اخرین پیامبر:
① اعتراف به عجز و ناتوانی از سوی مردم زمان خود
② اعتراف آیندگان به معجزه بودن آن

جنبه های اعجاز قرآن کریم:
① اعجاز لفظی
② اعجاز محتوایی:↓↓
الف) انسجام درونی در عین نزول تدریجی
ب) تأثیر ناپذیری از حقایق دوران جاهلیت
ج) جامعیت و همه جانبه بودن
د) ذکر نکات علمی بی سابقه:↓↓
(1) انبساط جهان
(2) نیروی جاذبه

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد
دل رمیده ما را انیس ومونس شد
← «بعثت پیامبر»

نگار من که مکتب نرفت و خط ننوشت
به غمزه مسئله اموز صد مدرس شد
← «بی سوادی و امی بودن پیامبر»