انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: تسلسل علت ها محال است_دین و زندگی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
مفهوم تسلسل علت ها محال است  یعنی سلسله علت و معلول ها تا بی نهایت ادامه یابد و به علتی نخستین ختم نشود.این مطلب از نظر عقلی محال
ذهن ما نمی پذیرد پدیده خود  به خود پدید آید و حتما آفریننده ای داشته
وجودی که ذاتا موجود است نیاز به پدید آورنده ندارد
نیازمندی جهان به خدا در بقا:
بنا خالق ساختمان یا مسجد نیست.
بنا فقط جابه جا گر مواد و چینش آن هاست.
جهان همواره و در هر آن نیازمند به خداست و این نیاز هیچ گاه قطع یا کم نمی شود(نیاز مطلق)
رابطه خداوند با جهان رابطه بنا با مسجد نیست.
رابطه خداوند با جهان شبیه رابطه مولد برق با جریان برق
مفهوم بیت های ما چوناییم و نوا در ما ز توست
پیام عرض نیاز دائمی موجودات به خداوند  در پیدایش و بقا
ارتباط این ابیات با آیه ها انتم الفقرا و و یساله من فی السماوات
#یساله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شان
پیام کلی نیازمندی موجودات به خداوند در بقا
.درخواست رحمت موجودات از خداوند زیرا در هر لحظه به خدا نیازمندند. نیاز دائمی موجودات،لطف و فیض دائمی خدا را طلب می کند.خداوند هر لحظه دارای فیضی جدید و مستمر برای آفریده هاست.
منظور از یوم در آیه روز نیست بلکه مطلق زمان است یعنی هر لحظه به خدا نیازمندند.
کل یوم هو فی شان توحید در ربوبیت و قضای الهی/چنین نیست که خداوند،عالم را آفریده و آن را به حال خود رها کرده باشد.بلکه همواره امور هستی را تدبیر و اداره می کند.
ثمره درک نیازمندی به خدای بی نیاز:
انسان های ناآگاه یا غافلان بی توجه نسبت به نیازهای دائمی انسان به خدا
انسان های آگاه احساس دائمی سایه لطف و رحمت خدا و نیازمند عنایات پیوسته خداوند.
هرچه معرفت انسان به خدا بیشتر شود(علت) نیاز او را بیشتر
احساس و عجز و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند. (معلول).
افرایش خودشناسی(علت)درک بیشتر فقر و نیاز معلول

درک فقر و نیاز علت افزایش عبودیت و بندگی
رابطه فقر و نیاز موجودات به خداوندثابت
ولی درک فقر و نیازمندی به خدامتغیر