انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: قرابت معنایی _ بيهوشی عاشق
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
قرابت معنایی

بيهوشي عاشق

گوشم به راه تا که خبر مي دهد ز دوست / صاحب خبر بيامد و من بي خبر شدم

از در در آمديو من از خود به در شدم / گويي از اين جهان به جهان دگر شدم

به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم ، دامني پر کنم هديه ي اصحاب را،چون برسيدم ، بوي گلم
چنان مست کرد که دامنم از دست برفت .

کسي را در اين بزم ساغر دهند / که داروي بيهوشيش بردهند

چو هر خبر که شنيدم سرم به حيرت داشت / از اين سپس من و ماتي و وصف بي خبري