انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: فوق ادراک بودن خدا _ قرابت معنایی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
فوق ادراک بودن خدا _ قرابت معنایی 1

#قرابت_معنایی

فوق ادراک بودن خدا


نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجي  / نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نيايي

اي برتر از خيال و قياس و گمان و وهم  /   وز هر چه گفته اند و شنيديم و خوانده ايم

واصفان حليه ي جمالش به تحير منسوب که ما عرفناک حق معرفتک

اي صمدي که از ادراک خلق جدايي
 
ليس کمثله شيءٌ  

نه در ايوان قربش وهم را بار /   نه با چون و چرايش عقل را کار

سعدي که داد وصف همه نکوان بداد / عاجز بماند در تو زبان فصاحتش

نه در اوج ذاتش پرد مرغ وهم  / نه در ذيل وصفش رسد دست عقل

خيره از وصف تو روان و خرد /   عاجز از مدح تو يقين و گمان

کجا وصف تو دانا کرد ادراک /  که عاجز اوفتاد اندر کف خاک  

کسي ماهيت ذاتش نداند    /  که کس با او و او با کس نماند