انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: جان بازي_قرابت معنایی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
جان بازي_قرابت معنایی 1

#قرابت_معنایی

جان بازيبگفتا جان فروشي در ادب نيست /   بگفت از عشقبازان اين عجب نيست

بگفتا گر خرامي در سرايش /   بگفت اندازم اين سر زير پايش

بگفتا گر کند چشم تو را ريش    /   بگفت اين چشم ديگر دارمش پيش

بگفتا گر به سر يابيش خشنود   /    بگفت از گردن اين وام افکنم زود

بگفت  آن جا به صنعت در چه کوشند /  بگفت انده خرند و جان فروشند

به جان او که گرم دسترس به جان بودي  /   کمينه پيشکش بندگانش آن بودي

دلا طبع مبر از لطف بينهايت دوست/   چو لاف عشق زدي سر بباز چابک و چست

عشق بازي چيست سر در پاي جانان باختن  / با سر اندر کوي دلبر، عشق نتوان باختن

عشق بازي را چه خوش فرهاد مسکين کردو رفت /جان شيرين را فداي جان شيرين کرد و رفت

بس که جان  را به ره عشق تو شيرين داديم  / شيشه خون مي خورد از حسرت فرهادي ما