انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: کاربرد شبه جمله
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
کاربرد شبه جمله 1

•° کاربرد شبه جمله°•


شبه‌جمله‌ها معمولاً‌ در موارد زیر کاربرد دارند:

در جایگاه نهاد و با حرف اضافه می‌آید و متمم می‌گیرد، مثلاً در جمله «آفرین بر این همه هوش و ذکاوت.»

به جای جمله پایه که همراه با حرف ربط و جله پیرو می‌آید، مثلاً در جمله «حیف که الآن دور از ما زندگی می‌کند.»

در نقش قید و بدون حرف اضافه و حرف ربط:

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود ولیک به خون جگر شود

در جایگاه مسند و بدون حرف اضافه و حرف ربط:

خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
به هر درش که بخوانند بی‌خبر نرود

در جایگاه جمله مستقل و بدون حرف اضافه و حرف ربط، مثلاً‌ در جمله «آفرین! کارت بسیار خوب بود.»