انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: تحلیل یک آیه از دینی کنکور
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
اَم نجعلُ الَّذین آمَنوا و عَمِلوا الصّالحات کالمفسدین فی الأرض،اَم نجعلُ المتَّقين كالفجّار

معنا:
آیا ما آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند با تباهکاران یکسان قرار خواهیم داد؟آیا متقین را مانند ناپاکان قرار خواهیم داد؟

علت و معلول:
علت ← چون خداوند عادل است
معلول ← کسانی را که کارهای شایسته انجام دهند با کسانی که در زمین فساد کنند برابر قرار نمیدهد.و همچنین متقین را با ناپاکان یکسان قرار نمیدهد.

پیامها :
الف)این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسانها را ندارد.
ب)در این آیه خدا با استفهام انکاری استواری نظام هستی بر پایه عدل را اثبات میکند.
پ)ایمان و عمل صالح عامل تمایز مومنان با تباهکاران
پرهیزکاری عامل تفاوت تقواپیشگان و ناپاکان است.
ت)بیانگر ضرورت معاد در پرتو عدل الهی