انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: _تشخیص قضا و قدر_دینی کنکور
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
_تشخیص قضا و قدر_دینی کنکور 1

_تشخیص قضا و قدر:

۱.تقدیر: حدود ، اندازه ، طول ، عرض، حجم ، مکان ، زمان ، نقشه ، طرح ، برنامه ، ویژگی ، قانون ، کیفیت ، روابط ویژه کاری،نظام(این کلمات رو دیدی تقدیر)

۲.قضا: خلق کردن، اجرا و پیاده کردن ، ایجاد کردن ، به انجام رساندن ، پایان دادن، حکم کردن ، حتمیت، محقق ساختن *فعل*(این کلمات رو دیدی قضا )

نکته : تقدیر برخواسته از علم و حکمت است
نکته : قضا برخواسته از اراده ، حکم ، فرمان