انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: نکات پیک شیمیایی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
نکات پیک شیمیایی 1

نکات پیک شیمیایی:

الف . ناقل عصبی
ب . هورمون
الف. ویژگی های ناقل عصبی:

از نظر مسافت کوتاه برد
سلول سازنده آن نورون‌ها است
سلول هدفش انواع سلول ها مثل ماهیچه و نورون و ...
ناقل عصبی به فضای بین سلولی به نام فضای سیناپسی ترشح می شود
سرعت عمل بیشتر دارد
طول عمر کمتر دارد
محل گیرنده آن سطح غشای سلول پس سیناپسی است.

ب. ویژگی های هورمون:

از نظر مسافت دور برد هست
سلول سازنده هورمون ، سلول درون ریز است
سلول هدفش مثل همون ناقل هست یعنی انواع سلول ها مثل ماهیچه ،نورون و ...
به فضای بین سلولی ترشح میشه  و از اونجا وارد خون میشه
سرعت عمل کمتری داره
طول عمر بیشتری داره یعنی دیرپاترهمحل گیرنده هورمون هم سلول هدف است.