انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: لیست 100 لغت پرکاربرد در انگلیسی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
لیست 100 لغت پرکاربرد در انگلیسی

1) Accept - پذيرفتن
2) Allow - اجازه دادن
3) Ask - پرسيدن
4) Believe - باور كردن
5) Borrow - قرض گرفتن
6) Break - شكستن
7) Bring - آوردن
8) Buy - خريدن
9) Can/ Be able - توانستن
10) Cancel - منتفي كردن
11) Change - تغيير دادن
12) Clean - تمييز كردن
13) Comb - شانه كردن
14) Complain شكايت كردن
15) Cough - سرفه كردن
16) Count - شمردن
17) Cut - بريدن
18) Dance - رقصيدن
19) Draw - كشيدن
20) Drink - نوشيدن
21) Drive - رانندگي كردن
22) Eat - خوردن
23) Explain - توضيح دادن
24) Fall - افتادن
25) Fill - پر كردن
26) Find - پيدا كردن
27) Finish - تمام كردن
28) Fit - جا دادن
29) Fix - درست كردن
30) Fly - پرواز كردن
31) Forget - فراموش كردن
32) Give - دادن
33) Go - رفتن
34) Have - داشتن
35) Hear - شنيدن
36) Hurt - زخمي شدن
37) Know - دانستن
38) Learn - يادگرفتن
39) Leave - ترك كردن
40) Listen - گوش كردن
41) Live - زندگي كردن
42) Look - ديدن
43) Lose - گم كردن
44) Make/Do - انجام دادن
45) Need - احتياج داشتن
46) Open - بازكردن
47) Organise - منظم كردن
48) Close/Shut - بستن
49) Pay - پرداختن
50) Play - بازي كردن
51) Put - قرار دادن
52) Rain - باريدن
53) Read - خواندن
54) Reply - پاسخ دادن
55) Run - دويدن
56) Say - گفتن
57) See - ديدن
58) Sell - فروختن
59) Send - فرستادن
60) Sign - امضا كردن
61) Sing - آواز خواندن
62) Sit - نشستن
63) Sleep - خوابيدن
64) Smoke - سيگار كشيدن
65) Speak - صحبت كردن
66) Spell - هجي كردن
67) Spend - پرداختن
68) Stand - ايستادن
69) Begin - شروع كردن
70) Study - درس خواندن
71) Succeed - موفق شدن
72) Swim - شنا كردن
73) Take - گرفتن
74) Talk - صحبت كردن
75) Teach - ياد دادن
76) Tell - گفتن
77) Think - فكر كردن
78) Translate - ترجمه كردن
79) Travel - سفر كردن
80) Try - امتحان كردن
81) Turn off - خاموش كردن
82) Turn on - روشن كردن
83) Type - تايپ كردن
84) Understand - فهميدن
85) Use - استفاده كردن
86) Wait - صبر كردن
87) Wake up - بيدار شدن
88) Want - خواستن
89) Watch - نگاه كردن
90) Work - كاركردن
91) Worry - نگران شدن
92) Write - نوشتن
93) Waste - هدر رفتن
94) Wonder - تعجب كردن
95) Worship - عبادت كردن
96) Win - برنده شدن
97) Wear - پوشيدن
98) Wash - شستن
100) Willing - راضی بودن