انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: معرفی ۱۶ زمان در زبان انگلیسی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 16 ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﻣﺠﺰﺍ ﺩﺍﺭﯾﻢ
ﺷﺎﻣﻞ:


ﺣﺎﻝ ﺳﺎﺩﻩ
ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ
ﺣﺎﻝ ﮐﺎﻣﻞ
ﺣﺎﻝ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎﺩﻩ
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﮐﺎﻣﻞ
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺩﻩ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ
ﺣﺎﻝ ﺳﺎﺩﻩ:
I go
ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ :
I am going
ﺣﺎﻝ ﮐﺎﻣﻞ:
I have gone
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎﺩﻩ :
I will go
ﺣﺎﻝ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ :
I have been going
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎﺩﻩ :
I will go
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ :
I will be going
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﮐﺎﻣﻞ :
I will have gone
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ :
I will have been going
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ :
I would go
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ:
I would be going
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ :
I would have been going
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ :
I would have gone
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺩﻩ :
I went
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ :
I was going
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ :
I had been going
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ :
I had gone