انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: افعال دو قسمتی مهم _ زبان انگلیسی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
افعال دو قسمتی مهم:

✅turn on:روشن کردن

✅turn off:خاموش کردن

✅turn out:تولید کردن،وارونه کردن

✅turn up:اتفاق افتادن،ظاهر شدن

✅cut down:خلاصه کردن،کم کردن

✅cut off:بریدن،قطع کردن

✅put away:کنار گذاشتن

✅put on:پوشیدن لباس

✅put in:مداخله کردن،دخالت کردن

✅lock up:قفل کردن

✅lock out:حبس کردن

✅depend on:بستگی داشتن

✅take off:بلند شدن(هواپیما)، درآوردن (لباس)

✅depend on:بستگی داشتن

✅look after:مراقب بودن

✅look for:جستجو کردن

✅pass on:رد کردن

#افعال_دوقسمتی
#انگلیسی
Heart