انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: روش های شناسایی چند گاز معروف_شیمی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
روش های شناسایی چند گاز معروف_شیمی 1


​​روش های شناسایی چند گاز معروف


اکسیژن O2:
چوب کبریت نیم افروخته را مشتعل تر می کند و از طرفی دمیدن آن بر روی زغال در حال سوختن، آن را افروخته تر می کند.
از راه های فرعی دیگر می توان به سوختن گوگرد در آن با شعله ی آبی رنگ اشاره کرد.

گاز آمونیاک NH3:
کاغذ لیتموس مرطوب قرمز رنگ را آبی می کند.
مجاورت با هیدروژن کلرید موجب تشکیل گرد سفید رنگ نشادر می شود.

گاز هیدروژن H2:
در صورت تماس کبریت روشن با گاز هیدوژن صدای انفجار خفیفی به گوش می رسد که به دلیل سوختن گاز هیدروژن است.

گاز کربن دی اکسید CO2:
آب آهک را شیری رنگ می کند.
چوب کبریت نیم افروخته را خاموش می کند.

گاز SO2 :
محلول پتاسیم پر منگنات را بی رنگ می کند.
کاغذ آغشته به محلول پتاسیم دی کرومات را سبز رنگ می کند. دلیل آن تغییر عدد اکسایش Cr از 6+ در یون نارنجی رنگ دی کرومات به 3+ در یون سبر رنگ کروم Cr3+(aq) (III) است.


گاز H2S:
ک اغذ آغشته به محلول نقره نیترات را به دلیل تشکیل (Ag2S) جامد، سیاه می کند.
کاغذ آغشته به محلول سرب(II)استات را سیاه می کند.
#شیمی