انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: چند تیتر سؤال احتمالی و مهم از حروف زائد باب‌های ثلاثی مزید
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
چند تیتر سؤال احتمالی و مهم از حروف زائد باب‌های ثلاثی مزید 1

چند تیتر سؤال احتمالی و مهم از حروف زائد باب‌های ثلاثی مزید :

«عيّن فعلاً له حرفٌ زائدٌ [واحدٌ]» / «عيّن فعلاً مزیداً بزيادة حرفٍ [واحدٍ]» :
باید دنبال فعل ثلاثی مزیدی باشیم که فقط یک حرف زائد دارد

«عيّن فعلاً له حرفان زائدان» / «عيّن فعلاً مزیداً بزيادة حرفين [اثنين]» :
باید دنبال فعل ثلاثی مزیدی باشیم که فقط دو حرف زائد دارد

«عيّن فعلاً له ثلاثة حروف (أحرف) زائدة» / «عيّن فعلاً مزیداً بزيادة ثلاثة حروف (أحرف)» :
باید دنبال فعل ثلاثی مزیدی باشیم که فقط سه حرف زائد دارد

«عيّن فعلاً ليس له حرفٌ زائدٌ» / «عيّن فعلاً ليس له الحروف الزّائدة»
باید دنبال فعلی بگردیم که حرف زائد ندارد یا به بیانی دیگر ثلاثی مزید نیست

«عيّن فعلاً يختلف في عدد الحروف الزّائدة»
باید دنبال فعلی بگردیم که تعداد حروف زائدش با مابقی گزینه‌ها تفاوت دارد (به بیانی دیگر باید فعل ثلاثی مزیدی را پیدا کنیم که تعداد حروف زائدش با مابقی گزینه‌ها متفاوت است)

#عربی