انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: قوانین نیوتن _ فیزیک
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
قوانین نیوتن


قوانین نیوتن _ فیزیک 1


قانون اول نیوتن
اگر نیروهای وارد بر جسمی متوازن باشند ، جسم حالت خود را حفظ می کند یعنی اگر در حال حرکت باشد به حرکت خود ادامه میدهد و اگر ساکن باشد ، ساکن باقی می ماند .

قانون دوم نیوتن
اگر به جسمی نیروی خالصی وارد شود جسم تحت آن نیرو شتاب میگیرد ، شتابی که هم جهت با نیرو است .
F=ma
قانون سوم
اگر جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند جسم نیرویی
هم اندازه
هم جنس
در همان راستا
اما در خلاف جهت
به جسم اول نیرو وارد می کند

برایند نیرو های کنش و واکنش برای با صفر نیست زیرا به یک جنس وارد نمیشوند.

نیرو های کنش و واکنش با اینکه از یک جنس هستند اما کارهای متفاوتی انجام میدهند

#فیزیک