انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: نکات دستگاه گوارش ملخ _ زیست
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
نکات دستگاه گوارش ملخ


نکات دستگاه گوارش ملخ _ زیست 1


گوارش مکانیکی ملخ از نزدیکی دهان آغاز می شود .( برش و خرد کردن برگ توسط آرواره های ملخ)
گوارش شیمیایی در ملخ از دهان آغاز می شود .( آنزیم آمیلاز موجود در بزاق نشاسته ی موجود در غذای ملخ را به مالتوز و زنجیره ی کوچک گلوکز تبدیل می کند.)
غدد بزاقی در نزدیکی دهان و در زیر چینه دان ملخ قرار دارند .
بزاق از طریق مجرایی وارد دهان و مری ملخ می شود . ( مسیر حرکت غذا را در مری لغزنده می کند)
بخشی از بزاق همراه غذا وارد چینه دان ملخ می شود .
گوارش شیمیایی در ملخ از دهان شروع ، در چینه دان ادامه ، در پیش معده افزایش و در کیسه های معده کامل می شود .
گوارش مکانیکی در ملخ از نزدیکی دهان شروع و در پیش معده پایان می پذیرد .
در پیش معده ملخ هم گوارش مکانیکی ( به کمک دندانه های دیواره ی آن ) و هم گوارش شیمیایی ( با کمک آنزیم هایی که از معده و کیسه های معده وارد آن می شوند ) انجام می گیرد
مری ملخ به صورت یک لوله ی خمیده می باشد که ابتدای آن باریک بوده به دهان متصل است .( ملخ حلق ندارد) و انتهای آن حجیم شده و چینه دان را تشکیل می دهد .
با آنکه ملخ گیاهخوار هست طول روده ی ان به نسبت بدنش طویل نیست .
در ملخ عمل جذب مواد غذایی در معده ی آن انجام می گیرد .
در راست روده ی ملخ آب و یون ها جذب می شوند .
نکات دستگاه گوارش ملخ
گوارش مکانیکی ملخ از نزدیکی دهان آغاز می شود .( برش و خرد کردن برگ توسط آرواره های ملخ)
گوارش شیمیایی در ملخ از دهان آغاز می شود .( آنزیم آمیلاز موجود در بزاق نشاسته ی موجود در غذای ملخ را به مالتوز و زنجیره ی کوچک گلوکز تبدیل می کند.)
غدد بزاقی در نزدیکی دهان و در زیر چینه دان ملخ قرار دارند .
بزاق از طریق مجرایی وارد دهان و مری ملخ می شود . ( مسیر حرکت غذا را در مری لغزنده می کند)
بخشی از بزاق همراه غذا وارد چینه دان ملخ می شود .
گوارش شیمیایی در ملخ از دهان شروع ، در چینه دان ادامه ، در پیش معده افزایش و در کیسه های معده کامل می شود .
گوارش مکانیکی در ملخ از نزدیکی دهان شروع و در پیش معده پایان می پذیرد .
در پیش معده ملخ هم گوارش مکانیکی ( به کمک دندانه های دیواره ی آن ) و هم گوارش شیمیایی ( با کمک آنزیم هایی که از معده و کیسه های معده وارد آن می شوند ) انجام می گیرد
مری ملخ به صورت یک لوله ی خمیده می باشد که ابتدای آن باریک بوده به دهان متصل است .( ملخ حلق ندارد) و انتهای آن حجیم شده و چینه دان را تشکیل می دهد .
با آنکه ملخ گیاهخوار هست طول روده ی ان به نسبت بدنش طویل نیست .
در ملخ عمل جذب مواد غذایی در معده ی آن انجام می گیرد .
در راست روده ی ملخ آب و یون ها جذب می شوند

#زیست