انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: گزاره _ریاضی انسانی _مشترک با رشته ریاضی فیزیک
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
_گزاره
_ریاضی انسانی
_مشترک با رشته ریاضی فیزیک

گزاره:عبارتی که دارای مفهومی است و نیاز به تعیین صحیح بودن یا غلط بودن داره
مثال؛✔ یا ❌
الف)عدد ۴ عددی اول و ۸ عددی مرکب است   ❌
ب) ۱۲۰۰عددی بخش پذیر بر ۳ است و ۵عددی اول است   ✅
پ)قرآن کتاب مسلمانان است و ۳۰جزء دارد ✅  
علامت ۸ مانند داخل کتاب
علامت ۷مانند داخل کتاب
۱_هرگاه علامت ۸ مانند در سوال مطرح شد باید برای قبول هر دو گزاره هر دو گزاره درست باشند
۲_هرگاه علامت ۷ مانند دیده شد برای قبول کردن هر دو گزاره ،درست بودن یکی از آنها الزامیست

مثال؛عبارت های pوq هریک یه گزاره هستند اگر گزاره pدرست بوده و qغلط باشد؛
سوال?: وضعیت عملیات گزاره ها را مشخص کنید
الف): (p  q): 
ب): (p   q): 
پاسخ
طبق شرط صحیح بودن هردو گزاره در نماد چون یکی از گزاره ها نادرست/غلط است پس جواب (الف غلط میشود)
حال در مورد قسمت( ب) چون طبق شرط یکی از گزاره ها درست باشد عبارت درست میشود پس؛این عبارت صحیح است


#گزاره
#مخصوص_انسانی
#ریاضی