انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: یکی از اشتباهات رایج گرامری_زبان انگلیسی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
یکی از اشتباهات رایج گرامری_زبان انگلیسی 1


یکی از اشتباهات رایج گرامری

‌ تفاوت بین
I don't care و I don't mind

بیشتر اوقات این دو جمله توسط غیرانگلیسی زبان ها به اشتباه به جای هم به کار میروند.

1_ I don't care
این جمله حالت منفی دارد. بیشتر به معنی این که اصلا برای من مهم نیست و یا علاقه ای ندارم (به من چه!) و ...

I have to say I don't much care for modern music.


I don't mind _2
این جمله حالت مثبت دارد. به معنی: تفاوتی ندارد. از نظر من موردی ندارد.
I don’t mind the heat, in fact I quite like it.