انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: _نوسان _ فیزیک۳
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
_نوسان      فیزیک۳      

جا به جایی نوسانگر؛

X=A×cos w×t

Xجا به جایی/Aدامنه/cosکسینوس/  wبسامد/tزمان

A=(mn÷2)

Aدامنه/mn  :  پاره خط
_بسامد زاویه ای(w)؛
                                                       2 عددپی  
W =____________
                t
W=2عددپی×f
Fبسامد یا فرکانس/tدوره