انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: نکات مهمی از فصل ۱ _شیمی ۱
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
نکات مهمی از فصل ۱ _شیمی ۱ 1


شیمی۱

فصل ۱

A_تفاوت تعداد nوp=۲×z
Aعددجرمی/zعدداتمی/nنوترون/pپروتون

*تفاوت نوترون پروتون در سوال داده میشه _ اگر داده نشد از این راه کسب میشه
تفاوت نوترون و الکترون - نوع بار

در مورد ایزوتوپ های هیدروژن

دقت کن به عدد اتمی و جرمی هاشون
چون توکنکور ۹۸اومد

دقت کن هیدروژن ۱و۲و۳طبیعی اند ولی : فقط ۱و۲ پایدارند
ایزوتوپ های۴و۵و۶و۷ مصنوعی و ناپایدارند

پس به طور کل
۵ایزوتوپ هیدروژن ناپایدار هستند و فقط ۲ایزوتوپ پایدار هستند

فرمول مرتبط با ریاضی:
E=m×c*
Eانرژی/mجرم/cسرعت نور/
توان دو

ترتیب شکافت هسته ای زمین
هلیم _ هیدروژن _ عناصر سبک _ عناصر سنگین