انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: رنگ ذرت _زیست
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
رنگ ذرت

۳ ژن
۶ الل
۷ فنوتیپ
۲۷ ژنوتیپ

قرمز » بارز » AABBCC

سفید » نهفته » aabbcc


رنگ گل میمونی

۳ نوع ژنوتیپ
RR
WW
RW

3 نوع فنوتیپ
قرمز
سفید
صورتی