انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: نکات مهمی از درس ۳ منطق
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
#منطق
#درس.۳

مفهوم کلی:یعنی مفهومی که بر افراد زیادی دلالت میکند مثل کتاباستاد

ولی وقتی میگوییم این کتاب جزعی است.جزعی بر یک فرد به خصوص دلالت میکند معمولن اسم هایه خاص مانند علی،عمو،دایی،خاله
و اسم هایی که با 'این'و'ان'همراه است
جزعی هستند

ترکیبات وصفی و اضافی در مفهوم کلی و جزعی=
خوده ترکیبات اضافی در مفهوم جزعی و کلی شامل دو دسته ی تعلقی و غیر تعلقی است.
مثال:
#۱:کتاب من:اضافه تعلقی
#۲:درخت سرو:اضافی ی غیر تعلقی
#۳:ترکیب وصفی:درخت زیبا
#۴:شاخص ها عمو دایی خاله عمه جزعی هستند


درتشخیص مفهوم کلی جزعی در ترکیبات اضافی به جزع اول نگاه میکنیم اگر مفهوم کلی بود ترکیب ما کلی است
و اگر جزعی بود ترکیب ما جزعی است.
اما در ترکیب وصفی به جزع دوم نگاه میکنیم اگر مفهوم ان جزعی بود جزعی است و اگر کلی بود کلی است
چند تا مثال برایه مباهیم جزعی و کلی:
خدواند:کلی است

الله:جزعی است زیرا اسمی از نام هایه خدواند است

پسر:کلی

آن پسر:جزعی زیرا به فرد به خصوصی اشاره میکند

مثال:حافظ،حافظ قران بود!
حافظ اول جزعی است و حافظ دوم کلی

دریای جیوه:برخی از این مثال ها وجود خارجی ندارند و ما ان ها را تصور میکنیم کلی هستند

سیمرغ:کلی

#منطق