انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: اطلاعاتی پایه ، از ریاضی پایه دهم
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
اطلاعاتی پایه ، از ریاضی پایه دهم 1

ریاضی دهم

N مجموعه اعداد طبیعی
Wمجموعه اعداد حسابی
Z مجموعه اعداد صحیح
Q مجموعه اعداد گویا
R مجموعه اعداد حقیقی

اگه دو مجموعه داشته باشیم که ، مجموعه اول زیر مجموعه، مجموعه دوم باشد اشتراک آن دو مجموعه مجموعه اول میشود و اجتماع آن دو مجموعه مجموعه دوم می شود ، مثال
مجموعه n زیر مجموعه ، مجموعه w است
اشتراک آن دو میشود n
اجتماع آن دو میشود w
بازه حقیقی میان دو عدد نامتناهی است
اگر مجموعه a زیر مجموعه ، مجموعه b باشد و a نامتناهی باشد ، b حتمااا نامتناهی است
اگر مجموعه a زیر مجموعه ، مجموعه b باشد و b متناهی باشد ، a حتمااا متناهی است
اجتماع هر مجموعه با مجموعه متمم خود ، مجموعه مرجع را تشکیل میدهد
اشتراک هر مجموعه با مجموعه متمم خود ، مجموعه تهی را تشکیل میدهد