انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: اسم موصول _ عربی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
اسم موصول:
اسمی است که کلمات یا جملات را به هم متصل و مرتبط می کند. معنای آن توسط جمله ی بعد از آن که “صله” نامیده می شود، کامل می شود. جمله صله ممکن است جمله (شامل جمله اسمیه و فعلیه) و یا شبه جمله (شامل جار و مجرور و ظرف) باشد.

صلة : به جمله بعد از اسم موصول جمله صلة می گویند که از محل اعرابی خالی است یعنی نقشی در اون نیست.

انواع اسم موصول :
موصول مشترک (عام)
موصول خاص
_
اسم موصول عام :

” مَن، ما، ذا، أیّ “ اسم موصول مشترک هستند. که برای مذکر، مونث، مفرد، مثنی و جمع به کار می رود و تنها یک لفظ دارد.

مَن: ( کسی که، که) برای انسان، عاقل

ما: (چیزی که، که) برای غیر انسان، غیر عاقل

اسم موصول خاص :
همانطور که در زیر مشاهده می کنیم، برای هر یک از صیغه ها به طور جداگانه ای به کار می رود.

اسم موصول خاص مذکر:

مفرد: الذی
مثنی: اَلّلذانِ /  اَلَّلذَینِ
جمع: الّذینَ

اسم موصول خاص مؤنث:

مفرد:  الّتی
مثنی: الّلتانِ / الّلتَینِ
جمع: الّلواتی

نکته ترجمه ای :

اسم موصول خاص اگر بعد از اسم که دارای(ال) دار بیاید معنی ( که) می دهد وگرنه معنای خودشان را دارند.

#عربی