انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: نکاتی کوتاه در مورد سلول و غشا و .._ زیست
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
داشتن غشا جزو ویژگی همه سلول های زنده است

هر سلولی هسته ندارد مانند باکتری ها و گلبول قرمز بالغ

سلول دارای شبکه آندوپلاسمی هست که به دو صورت زبر و صاف است

بر روی شبکه آندوپلاسمی زبر بر خلاف شبکه آندوپلاسمی صاف ریبوزوم وجود دارد

ریبوزوم ( رناتن) پروتیین سازی انجام میدهد

شبکه آندوپلاسمی از کیسه های متصل به هم تشکیل شده است

دستگاه گلژی از کیسه های جدا از هم تشکیل شده است

میتوکندری دارای ۲ غشا است

هر سلول می تواند بیش از یک میتوکندری داشته باشد

میتوکندری دارای ماده وراثتی است

سلول ماهیچه ای کند دارای تعداد زیادی میتوکندری است .

هسته دارای ۲ غشا است

دو غشا هسته در برخی مناطق بهم دیگر متصل شده است و منافذ غشا را پدید آورده اند.

منافذ هسته سبب ورود و خروج مواد مانند رنا ها و آنزیم ها از هسته هستند

کلروپلاست دارای دو غشا است


#زیست