انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: نکات مهم درس ۱ فلسفه ۲
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
فلسفه۲ درس۱
نکات مهم


۱.این/آن اشاره به هستی و فرض و وجود دارد

۲.هر انسانی واقعیت را منشا اثر میداند و برای نیستی ارزش قائل نیست.

۳. مبدا هر اصل علمی "قبول اصل واقعییت و هستی" است.

۴. شرط داشتن آثار خارجی 《هستی》 داشتن است.

۵.《هستی》 صفت< مشترک> موجودات و 《چیستی》 صفت <افتراق>موجودات است.
یعنی ماهیت وجهه ○اختصاصی○ اشیا است.

۶.همه اشیا واقعی غیر هم نوع در مفهوم 《هستی》مشترک و در مفهوم 《چیستی》 متفاوت اند.

۷.به چیستی اشیا [ماهیت] می گویند.

۸.《ماهیت》و 《وجود》یک شئ خاص ،از نظر مفهومی در ذهن متمایز و مغایرند، ولی از نظر مصداقی در عالم خارج مشترک و عین هم هستند.

۹.فارابی فیلسوف بزرگ مسلمان قبل از ابن سینا به نسبت میان وجود و ماهیت توجه ویژه ایی کرد.

۱۰.تفاوت ماهیت و وجود فقط در ذهن و از جهت مفهوم است.این دو ،دو مفهوم مختلف و متفاوت اند که مصداق واحد دارند.۰

۱۱.حمل چیستی هر چیزی بر آن چیز (حمل ضروری)است. یعنی بدون نیاز به دلیل است.

۱۲.حمل هستی بر هر چیستی نیازمند دلیل است.دلیلش میتواند حسی ،تجربی(حس+عقل)یا همچنین عقلی محض باشد.

۱۳.نام دیگر حمل غیر ضروری حمل شایع صناعی است.

۱۴.هرگاه مفهوم موضوع و محمول یکی باشد ،حمل اولی ذاتی است.
هرگاه مفهوم محمول غیر از موضوع باشد،حمل شایع صناعی است.

۱۵.چند مثال برای حمل اولی بی نیاز از دلیل《انسان ماده متفکر است،مثلث شکل سه ضلعی است،انسان حیوان ناطق است》.

۱۶.حمل وجود بر ماهیات به دلیل نیاز دارد.

۱۷.اگر مفهوم وجود جزئی از مفهوم ماهیت بود:
۱ وجود داشتن همه ماهیات بی نیاز از دلیل می شد.
۲تصور هر ماهیتی برای وجود آن کفایت می کرد.❗️
اگر مفهوم وجود عین ماهیت بود
۱ همه ماهیت ها هم معنا می شدند،یعنی درخت همان اسب بود و اسب همان سنگ و ....

۱۸.بحث 《مغایرت و وجود و ماهیت در ذهن》پایه یکی از برهان های ابن سینا برای اثبات وجود خدا است.این برهان مشهور به 《برهان وجوب و امکان》 است.

#فلسفه