انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: الکترون نقطه ای _ فصل۳ شیمی۳
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
_الکترون نقطه ای


*مبحث بسیار مهمی که در ترکیب با شیمی۳(فصل۳) و شیمی۱(قطبیت) و شیمی۱ (جدول اتمی) در سوالات کنکور مطرح میشود*
پس ۳ تست کنکور را شامل میشود

*آموزش این مبحث
مثال؛ وضعیت الکترون نقطه ای ترکیبات زیر را تعیین کنید.

Co2(کربن دی اکسید)
عدد اتمی کربن:۶
عدد اتمی اکسیژن:۸
ابتدا طبق عدد اتمی و زیر لایه های s،p،d آن ها را رسم میکنیم
O۸= 1s۲ 2s۲ 2p۴
C۶=1s۲ 2s۲ 2p۲
دقت کنید،بزرگترین ضریب در رسم اکسیژن عدد 2است مجموع توان های آن ۶است پس تعداد الکترون نقطه ای اکسیژن ۶ میباشد_حال در کربن مشاهده میکنیم بزرگترین ضریب2 است و مجموع توان های آن ۴ است پس تعداد الکترون نقطه ای آن ۴ است
.. .
. O . . C .
.. .
کاربرد این مبحث :
قطبیت مولکول ها_واکنش پذیری_ترکیبات مولکولی و یونی
فصل۳ شیمی۳

#الکترون_نقطه‌ای
#شیمی