انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: لغات اصطلاحات ریاضی و معادل انگلیسی انها
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
لغات اصطلاحات ریاضی


1-ریاضیات =mathematics
2-اعداد صحیح =integers
3-اعداد صحیح مثبت =positive integers
4-اعداد صحیح منفی =negative integers
5-اعداد فرد =odd numbers
6-اعداد زوج =even numbers
7-صورت کسر =numerator
8-مخرج کسر =denominator
9-اعمال ریاضی =math operations
10-اضافه کردن =add
11-تفریق کردن =subtract
12-ضرب کردن =multiply
13-تقسیم کردن =divide
14-حاصل جمع =sum
15-حاصل تفریق =difference
16-حاصل ضرب =product
17-حاصل تقسیم =quotient
18-مساله ریاضی =a math problem
19-مسائل لغوی =word problem
20-متغیر =variable
21-معادله =equation
22-حل.راه حل =solution
23-نمودار.گراف =graph
24-جبر =algebra
25-هندسه =geometry
26-مثلثات =trigonometry
27-حساب =calculus
28-پاره خط =line segment
29-نقطه پایان =endpoint
30-خط راست =straight line
31-خط منحنی =curved line
32-خط عمودی =perpendicular lines
33-خطوط متوازی =parallel lines
34-زاویه90درجه/قائمه =right angle/90 angle
35-زاویه منفرجه =obtuse angle
36-زاویه حاده =acute angle
37-مستطیل =rectangle
38-مربع =square
39-ضربدری =diagonal
40-مثلث =triangle
41-متوازی الاضلاع =parallelogram
42-دایره =circle
43-شعاع دایره =radius
44-محیط دایره =circumference
45-قطر دایره =diameter
46-احجام هندسی =geometric solids
47-مکعب =cube
48-هرم =pyramid
49-مخروط =cone
50-محیط =perimeter
51-رویه =face
52-استوانه =cylinder
53-کره =sphere
54-پایه =base
55-کسرها =fractions
56-اندازه گیری =measuring
57-مساحت و حجم =area and volume
58-به اضافه =plus
59-منهای =minus
60-خطوط =lines
61-زاویه =angles