انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: نکات مهمی از جدول تناوبی _ شیمی ۱
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

نکات مهمی از جدول تناوبی که قبل از کنکور باید مرور شود:


همه دوره های جدول تناوبی دارای فلز، نافلز و شبه فلز هستند به جز دوره اول و هفتم

گروههای 14 و 15 هر سه نوع عنصر فلز، نافلز و شبه فلز را دارند.

نافلزات با هر سه نوع حالت فیزیکی گاز، مابع و جامد وجود دارند.

تمامی فلزات جامد نیستند (جیوه به حالت مایع می باشد)

شبه فلزات تماما جامد می باشند.

همه عناصر سمت چپ جدول فلز نیستند.

همه عناصر سمت راست جدول، دسته p نیستند.

استاتین شبه فلزی است که هالوژن (در گروه 17) می باشد.

لانتانیدها از عدد اتمی 57 تا 70 می باشند. خود عنصر لانتان جزو لانتانیدها می باشد.

اکتینیدها از عدد اتمی 89 تا 102 می باشند، خود عنصر اکتینیم جزو اکتینیدها می باشد.

در لانتانیدها زیرلایه 4f و در اکتینیدها زیرلایه 5f در حال پرشدن است.

جیوه در گروه 12 (2فرعی) و دوره 6 قرار گرفته و مایع است (هم گروه فلز Zn ).

فلزات قلع و سرب جزوه عناصر اصلی دسته p بوده (گروه 14 و همگروه کربن) و دارای چند توع عدد اکسایش و ظرفیت می باشند.

اختلاف عدد اتمی عناصر گروه 2 و 13 در دوره دوم و سوم فقط یک واحد است.

پلاتین، طلا و جیوه هم دوره بوده (دوره 6) و در کنار همدیگر جای گرفته اند