انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: رشته های دانشگاهی گروه علوم تجربی(به تفکیک زیرگروه)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
لیست رشته های کنکور تجربی : زیر گروه ۱

اتاق عمل
علوم و صنايع غذایی
اعضای مصنوعی
فيزيوتراپی
بهداشت و بازرسی گوشت
كاردانی بهداشت حرفه ای
بهداشت مواد غذائی،بينایی سنجی
كاردانی بهداشت محيط
پرستاری
كارداني ساخت پروتزهای دندانی
پزشكی
كاردانی تكنولوژی ( راديوتراپی )
دبيری زيست شناسی
كاردانی فوريت های پزشكی
دكترای پيوسته بيوتكنولوژی
كاردانی مامایی
دندانپزشكی
كاردرمانی
روانشناسی
كارشناسی بهداشت محيط
زيست شناسی
كارشناسی تكنولوژی پرتودرمانی ( راديوتراپی )
زيست شناسی سلولی مولكولی
كارشناسی تكنولوژی پرتوشناسی ( راديولوژی )
شنوايي شناسی
كارشناسی ساخت پروتزهای دندانی
علوم تغذيه
مامایی
هوشبری
بينایی سنجیلیست رشته های کنکور تجربی : زیر گروه ۲

داروسازی
بهداشت عمومی
آموزش شيمی
بيولوژی و كنترل ناقلين بيماری ها
شيمی كاربردی
شيمی محـض
فنـاوری اطلاعات سلامت
مهندسی بهداشت حرفه ای
مهندسی بهداشت محيط
كاردانی بهداشت حرفه ای


لیست رشته های کنکور تجربی : زیر گروه ۳

اقیانوس شناسی
زمین شناسی


لیست رشته های کنکور تجربی : زیر گروه ۴

كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسلامی و ارشاد
فناوری اطلاعات و ارتباطات
اديان و مذاهب
اقتصاد مديريت صـنعتی
تاريخ اسلام
مديريت فرهنگی هنری
حسابداری
مديريت كسب وكارهای كوچک
زبـان و ادبيـات عربـی
مديريت مالی
شـيعه شناسـی
مديريت و بازرگانی دريایی
علم اطلاعات و دانش شناسي
معارف اسلامی
علوم انتظامی
تبليغ و ارتباطات
علوم قرآن و حديث
كاردانی امور بانكی
فقه و حقوق اسلامی
كاردانی بيمه
فقه و حقوق حنفی
كاردانی امور دولتی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
كاردانی امور فرهنگی
فلسفه و حكمت اسلامی
كاردانی امور مالی و مالياتی
فلسفه و كلام اسلامی
كاردانی تربيـت مبلـغ قـرآن كـريم
گردشـگری
كاردانی جهانگردی
مديريت اطلاعات و ارتباطات
كاردانی حسابداری
مديريت امور بانكی
كارداني علم اطلاعات و دانش شناسی
مديريت امور گمركی
كاردانی علوم انتظامی
مديريت بازرگانی
كارداني مدارك پزشكی
مديريت بيمه
كاردانی مديريت بازرگانی
مديريت بيمه اكو
كاردانی مديريت صنعتی
مديريت دولتی
كارداني مديريت گمركی
كاردانی هتلداریلیست رشته های کنکور تجربی : زیر گروه ۵

آموزش علوم ورزشی
كتابداری در شاخه پزشكی
امنيت اطلاعات
گيـاهپزشـكی
امنيت بين الملل
مددكاری اجتماعی
امنيت نرم ، پژوهشگری امنيت
مديريت خدمات بهداشتی درمانی
پژوهشگری امنيت
مربيگری عقيـدتی
تربيت مروج سياسی
مطالعـات امنيتـی
تـرویج و آمـوزش كشـاورزی پایدار
مهندسـی توليـد و ژنتيـک گيـاهی
حفاظت اطلاعات ، ضد تروريسم
مهندسـی صـنايع چـوب و  فرآورده های سلولزی
علوم سياسی
مهندسی صنايع مبلمان
علوم فنی امنيت
مهندسی طبيعت
علوم ورزشی
مهندسی فضای سبز
علوم و مهندسی باغبـانی
كاردانی امور اراضی
علـوم و مهندسـی جنگـل
كارداني امور زراعی و باغی
علـوم و مهندسی خاک
كاردانی تكنولوژی توليدات دامی
علوم و مهندسی شيلات
كـاردانی تكنولـوژی توليـدات گيـاهی
علوم و مهندسی صنايع غذايی ( كشاورزی )
كـاردانی تكنولـوژی جنگلداری
علوم و مهندسی محيط زيست
كاردانی تكنولوژی چوب
كاردانی تكنولوژی صنايع غذایی
كاردانی تكنولوژی شيلات
كـاردانی تكنولـوژی مرتـع و آبخیز داری
كاردانی تكنولوژی مواد غذایی
كاردانی توليد و فراوری خرما
كاردانی پرورش اسب
كارداني پرورش زنبورعسـل
كـارداني توليـد و بهـره بـرداري از گياهان دارويي و معطر
كاردانی علوم ورزشی
با سلام
زیر گروه ها حذف شدن .
(25-10-2022، 11:09)מַברִיק نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
با سلام
زیر گروه ها حذف شدن .

سلام
بله اگر از نظر اهمیت ضرایب دروس در کنکور سراسری نگاه کنیم زیرگروه ها حذف شدن اما تفکیک زیرگروه از نظر تقسیم بندی طیف های مختلف شغلی رشته ها و تقسیم شاخه های علوم پایه کاربرد دارن، واسه همین جداشون کردم
(25-10-2022، 15:57)Mutemit نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
(25-10-2022، 11:09)מַברִיק نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
با سلام
زیر گروه ها حذف شدن .

سلام
بله اگر از نظر اهمیت ضرایب دروس در کنکور سراسری نگاه کنیم زیرگروه ها حذف شدن اما تفکیک زیرگروه از نظر تقسیم بندی طیف های مختلف شغلی رشته ها و تقسیم شاخه های علوم پایه کاربرد دارن، واسه همین جداشون کردم

وقتی حذف شدن طیف های مختلف شغلی رشته ها بر اساس اون اعمال نمیشه