انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم )
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1
جدول باب های ثلاثی مزید

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://imgurl.ir/uploads/q744924___.pdf
افعال ثلاثی مجرد ومزید از یک ریشه، عربی دهم:

▫️بَدَأَ ⇦شروع کرد ، شروع شد
▪️اِبْتَدَأَ ⇦شروع شد

▫️بَعُدَ⇦دورشد
▪️اِبْتَعَدَ ⇦دورشد

▫️جَرَی ⇦جاری شد
▪️أجْرَی⇦جاری کرد

▫️حَسُنَ⇦خوب بود
▪️أَحْسَنَ ⇦خوبی کرد

▫️أَخْلَصَ⇦مخلص شد
▪️تَخَلَّصَ⇦رهایی یافت

▫️کَسَرَ⇦ شکست
▪️اِنْکَسَرَ⇦شکسته شد

▫️حَفِظَ⇦حفظ کرد
▪️اِحْتَفَظَ⇦نگاه داشت
▫️حافَظ عَلَی ⇦نگهداری کرداز

▫️ظَهَرَ⇦ظاهرشد
▪️أَظْهَرَ⇦ظاهرکرد
▫️تَظاهَرَبِ⇦ تظاهرکرد

▫️فَتَحَ⇦بازکرد
▪️اِنْفَتَحَ⇦بازشد

▫️جاءَ⇦آمد
▪️جاءَبِ⇦آورد

▫️خَرَجَ ⇦بیرون رفت
▪️أَخْرَجَ⇦در آورد
▫️اِسْتَخْرَجَ⇦ بیرون آورد
▪️تَخَرَّجَ⇦ دانش آموخته شد

▫️دارَ ⇦چرخید
▪️أدارَ⇦چرخاند ، اداره کرد

▫️دَخَلَ⇦داخل شد
▪️أَدْخَلَ ⇦داخل کرد

▫️شَرَی ⇦خرید ، فروخت
▪️اِشْتَرَی ⇦خرید ، فروخت

▫️رَجَعَ ⇦برگشت
▪️اِسْتَرَجَعَ⇦پس گرفت
▫️راجَعَ⇦رجوع کرد ، تکرارکرد

▫️سَلِمَ⇦سالم ماند
▪️سَلَّمَ⇦سلام کرد ، تحویل داد
▫️اِسْتَلَمَ⇦دریافت کرد
▪️أَسْلَمَ⇦مسلمان شد ،به اسلام گروید
▫️اِسْتَسْلَمَ⇦تسلیم شد

~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~

▫️عَذَرَ⇦عذر راپذیرفت
▪️اِعْتَذَرَ ⇦معذرت خواست ،پوزش خواست

▫️قَرُبَ من ⇦نزدیک شد
▪️اِقْتَرَبَ⇦نزدیک شد

▫️کَسَبَ⇦به دست آورد
▪️اِکْتَسَبَ ⇦ به دست آورد

▫️نَصَرَ⇦کمک کرد ، یاری کرد ،پیروزگردانید
▪️اِنْتَصَرَ⇦پیروزشد

▫️نَزَلَ⇦پایین آمد ،پیاده شد
▪️أَنْزَلَ⇦نازل کرد ، پیاده کرد
▫️نَزَّلَ⇦فرودآورد ، پیاده کرد

▫️نَظَرَ⇦نگاه کرد
▪️اِنْتَظَرَ⇦منتظرشد

▫️نَفَعَ⇦سودرساند
▪️اِنْتَفَعَ بِ⇦از ...سودبرد

▫️وَجَدَ⇦پیداکرد
▪️أَوْجَدَ⇦پدیدآورد
▫️یُوْجَدُ⇦وجود دارد #مجهول

▫️وَصَلَ⇦رسید
▪️أَوْصَلَ⇦رسانید
▫️واصَلَ⇦ادامه داد
▪️اِتَّصَلَ بِ⇦تماس گرفت

▫️بَعَثَ⇦فرستاد
▪️اِنْبَعَثَ⇦فرستاده شد

▫️جَمَعَ⇦جمع کرد
▪️تَجَمَّعَ⇦جمع شد
▫️اِجْتَمَعَ ⇦جمع شد

▫️عاشَ⇦زندگی کرد
▪️تَعایَشَ⇦همزیستی داشت

▫️قامَ⇦برخاست
▪️أقامَ⇦برپاداشت
▫️قامَ بِ⇦اقدام کرد

▫️أعْجَبَ⇦خوشنودکرد
▪️أعْجَبَ بِنَفْسِه ⇦خودپسندشد ،خودشیفته گردید
▫️تَعَجَّبَ⇦تعجّب کرد

▫️عَرَفَ ⇦شناخت ، دانست
▪️تَعَرَّفَ عَلَی ⇦شناختنِ
▫️اِعْتَرَفَ⇦اعتراف کرد
▪️تَعارَفَ ⇦یکدیگر را شناختن
▫️عَرَّفَ عَلَی⇦معرفی کرد

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•عَلِمَ⇦دانست
عَلَّمَ ⇦یادداد
تَعَلَّمَ⇦یاد گرفت

جَلَسَ⇦نشست
جالَسَ⇦هم نشینی کرد

حَمَلَ⇦حمل کرد ،بُرد
حَمَّلَ⇦مجبورکرد ، واداشت
تَحَمَّلَ⇦تحمّل کرد
اِحْتَمَلَ⇦احتمال داد

رَحِمَ⇦رحم کرد
تَراحَمَ⇦به همدیگر مهربانی کردن

حَبَّ⇦دوست داشت
أَحَبَّ⇦دوست داشت

حَدَثَ⇦اتفاق افتاد
أَحْدَثَ⇦به وجود آورد
حَدَّثَ⇦گفت ، سخن گفت
تَحَدَّثَ⇦صحبت کرد ، سخن گرفت

سَمَحَ لِ⇦اجازه داد
سامَحَ⇦بخشید

ساوَی⇦برابرشد
اِسْتَوَی ⇦برابرشد
سَواء⇦یکسان #اسم

دَرَسَ⇦درس خواند
دَرَّسَ⇦درس داد

أشْرَکَ⇦شریک کرد ،شرک ورزید
اِشْتَرَکَ⇦شرکت کرد ،شریک شد

سَمِعَ⇦شنید
اِسْتَمَعَ ⇦گوش داد

عَمِلَ⇦انجام داد، کارکرد
تَعامَلَ⇦دادوستدکرد

صَدَقَ⇦راست گفت
صَدَّقَ⇦باورکرد

أصْلَحَ⇦اصلاح کرد
صَلَّحَ⇦تعمیرکرد

قَبِلَ⇦پذیرفت
قَبَّلَ⇦بوسید
أَقْبَلَ⇦روی آورد
اِسْتَقْبَلَ⇦به پیشوازرفت
قابَلَ⇦روبه روشد
تَقابَلَ⇦با یکدیگرروبه روشدن

حاوَلَ⇦کوشید
تَحَوَّلَ⇦تغییریافت
حَوَّلَ⇦تغییر داد ،دگرگون کرد

➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿

غَفَرَ⇦آمرزید
اِسْتَغْفَرَ⇦آمرزش خواست

فَرِحَ⇦خوشحال شد
فَرَّحَ⇦شادکرد ☺️

کَتَبَ⇦نوشت
کاتَبَ⇦نامه نگاری کرد

قَسَمَ⇦قسمت کرد
قَسَّمَ⇦تقسیم کرد
أَقْسَمَ بِ⇦قسم خورد

قَطَعَ ‌⇦برید
اِنْقَطَعَ⇦بریده شد
تَقَطَّعَ⇦جداشد، قطع شد

مَلَکَ⇦مالک شد ، فرمانروایی کرد
?اِمْتَلَکَ⇦داشت ،دارای چیزی شد

اِفْتَرَقَ⇦پراکنده شد
فرَّقَ⇦پراکنده ساخت
تَفَرَّقَ⇦پراکنده شد

تَحَرّکَ⇦حرکت کرد
حَرَّکَ⇦حرکت داد، تحریک کرد

أجابَ عَن ⇦پاسخ دادبه
اِسْتَجابَ⇦برآورد ، اجابت کرد

خَدَمَ⇦خدمت کرد
اِسْتَخْدَمَ⇦به کار گرفت