انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: حمد خدا،ایرج میرزا
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
"حمد خدا"

حمد بر کردگار یکتا باد
که مرا شوق درس خواندن دادآشنا کرد چشم من به کتاب
داد توفیق خیرم از هر بابدر سر من هوای درس نهاد
دردل من محبت استادپدرم را عطا نمود حیات
تا کند صرف کار من اوقاتمادرم را تناوری بخشید
مهر فرزند پروری بخشیدهردو مقدور خود به کار آرند
تا مرا درس خوان به بار آرندعشق باشد به درس و مشق مرا
نبود جز به این دو، عشق مرادرس و مشقم چو ناتمام بود
بازی از بهر من حرام بوددر سر کارهای بی مصرف
نکنم هیچ،وقت خویش تلف


ایرج میرزا
ایرج میرزا جزء شعرای طنز پرداز و منتقد ادبیات ماست..
ممنون