انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: هدیه عروسی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

Hamjin Abi is the Matrimonial Chest carrier. He is the person who carries a chest of gifts from the bridegroom’s family to the bride’s family. It contains gifts, rings, jewelry, bags, make up and many other knick-knacks. But it also contains a letter giving the bride and the groom, permission to get married. The arrival of Hamjin Abi with a box of present to the bride-to-be’s family sets evidence to
the world that the couple is getting married. Sometimes it is also regarded as a process similar to engagement.

Hamjin ابی حامل ازدواج قفسه سینه است. او کسی است که حامل یک قفسه سینه از هدیه از خانواده داماد برای خانواده عروس است. این شامل هدیه، حلقه، جواهرات، کیف، را تشکیل می دهند و بسیاری دیگر از خرت knacks. اما آن را نیز شامل نامه ای به عروس و داماد، اجازه ازدواج. ورود Hamjin ابی با یک جعبه در حال حاضر به خانواده عروس به شود مجموعه شواهد به جهان است که زن و شوهر است ازدواج کرده است. گاهی اوقات آن را نیز به عنوان یک فرایند مشابه به تعامل در نظـر گرفته.
...........
735735
ممنون
بابا هدیه!!!!!
ممنون